အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်

အမျိုသားစာကြည့်တိုက်
–  ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဆိုင်ရာ စာစုများကို စုဆောင်း ထိန်းသိမ်းသော ဗဟိုစာစုဌာနအဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
– ပြည်တွင်းမှထုတ်ဝေသော စာအုပ်၊ စာတမ်းနှင့် စာအုပ်မဟုတ်သော အခြားစာပေပစ္စည်းများကို ပြည့်စုံစွာရရှိအောင် စုဆောင်းထိန်းသိမ်းရန်၊
– အမျိုးသားစာစုစာရင်းကို ပြည့်စုံအောင် ပြုစု၍ ထုတ်ဝေရန်၊
– ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိအခြားစာကြည့်တိုက်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စာကြည့်တိုက် အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ငှားရမ်းရေးကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
– နိုင်ငံတကာနှင့်ဆက်သွယ်၍ စာကြည့်တိုက်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊
– အရှေ့တောင်အာရှိဒေသမှ စာစုများကို စုဆောင်း၍ အများပြည်သူတို့အားဖြန့်ဝေရန်၊
– မြန်မာနိုင်ငံထုတ် စာနယ်ဇင်းများကိုစုစည်း၍ စာနယ်ဇင်းအညွှန်းများ၊ မြန်မာနှင့် သက်ဆိုင်သော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာစုစာရင်းများကို ပြုစုထုတ်ဝေရန်၊
– စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်စေရန် အခြားသော စာကြည့်တိုက်များအတွက် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းပေးခြင်းနှင့် စာကြည့်တိုက်သင်တန်း များ အတွက် လက်တွေ့သင်တန်းပေးရန်၊
– မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်နှင့် သုတပညာလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနေသော စာကြည့်တိုက် နည်းစနစ်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးတစ်ပြေးညီစေရေးအတွက် ‘စံ’ သတ်မှတ်ရန်၊
– အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာ ကွန်ရက်နှင့် နိုင်ငံတကာကွန်ရက်စနစ်တို့တွင် ပါဝင် နိုင်ရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာများကို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်။