(၂၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်အဆင့်များ

ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်အဆင့်များ

၁။      ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊(၂၃)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲတွင် အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည် –

          (က)    ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း)အဆင့်

          (ခ)     ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့်

          (ဂ)     အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်

          (ဃ)    အခြေခံပညာ(အသက် ၁၅ နှစ်ပြည့်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်း)အဆင့်

          (င)     အခြေခံပညာ(အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်း)အဆင့်

ပြိုင်ပွဲဝင်ရမည့်ဘာသာရပ်များ

၂။       ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊(၂၃)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည် –

          (က)    အဆိုပြိုင်ပွဲ 

(၁)     မဟာဂီတ(အဆင့်အားလုံး)

                   (၂)      ခေတ်ဟောင်းတေး/ကာလပေါ်(အဆင့်အားလုံး)

                   (၃)     အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်မြှင့်တင်ရေးတေးသီချင်းပြိုင်ပွဲ (ဝါသနာရှင် -ဒုတိယ

                             တန်းအဆင့်၊ အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်)

          (ခ)     အကပြိုင်ပွဲ 

                   (၁)     အကပြိုင်ပွဲ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)(အဆင့်အားလုံး)

                   (၂)      မြန်မာအကအခြေခံကဗျာလွတ်အက(ပထမအဆင့်)(အမျိုးသမီး) ၁၆ ဦးယိမ်း အကပြိုင်ပွဲ၊ (အခြေခံပညာအသက် ၁၀ နှစ်ပြည့်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်းအဆင့်)

                   (၃)     တိုင်းရင်းသားရိုးရာအက/ ကျေးလက်ရိုးရာအကပြိုင်ပွဲ (တစ်ဖွဲ့လျှင် ၁၆ ဦး  ကြာမြင့်ချိန် အနည်းဆုံး ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ထက်မပိုသော တေးသီချင်းဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်၊)

                   (၄)     မွန်တိုင်းရင်းသားရိုးရာအကပြိုင်ပွဲ

                   (၅)     ဇာတ်တော်ကြီးပြိုင်ပွဲ၊ ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း)အဆင့် ရာမာယဏဇာတ် တော်ကြီး(ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် သတ်မှတ်ချိန်မှာ ၃ နာရီဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် အင်အား မှာတစ်ဖွဲ့လျှင်ဆိုငိုပြောနှင့်အခြားပညာရှင်၂၃ဦး၊ ဆိုင်း ၈ ဦးစုစုပေါင်း ၃၁ ဦး ယှဉ်ပြိုင်ရန်၊) 

                  (၆)      ရုပ်စုံသဘင်အဖွဲ့လိုက်ပြိုင်ပွဲ ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း)အဆင့် ငါးပါဒအက္ခရာ ဇာတ်(ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် သတ်မှတ်ချိန်မှာ ၁နာရီ ၃၀ မိနစ်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် အင်အားမှာ တစ်ဖွဲ့လျှင် ကြိုးဆွဲနှင့် ဆိုငိုပြောပညာရှင် ၁၃ ဦး၊ ဆိုင်း ၇ ဦး စုစုပေါင်း ၂၀ ဦးယှဉ်ပြိုင်ရန်၊ ) 

                  (၇)      ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့် ရုပ်သေးကြိုးဆွဲပြိုင်ပွဲ(အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီး)(မင်းသမီးအရုပ်ကိုအဖြစ်မနေယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မင်းသားအရုပ်နှင့် ဇော်အရုပ်ကို မဲနှိုက်၍ယှဉ်ပြိုင်ရန်၊)

                  (၈)      ကွက်စိပ်ပြိုင်ပွဲ

                             (ကက) ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း)အဆင့်(အမျိုးသား)၊ မဟောသဓာဇာတ်၊

                             (ခခ)   ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့်(အမျိုးသား)၊ ကေဒါရကျေးမင်းဇာတ်။

          (ဂ)     အရေးပြိုင်ပွဲ

                   (၁)     ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း)အဆင့်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

                   (၂)      ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

                   (၃)     အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

                   (၄)     အခြေခံပညာ(အသက် ၁၅ နှစ်ပြည့်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်း)အဆင့် (အမျိုးသား/

အမျိုးသမီး)

          (ဃ)    အတီးပြိုင်ပွဲ

                   (၁)     စောင်း                       –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)  

                   (၂)      စန္ဒရား                       –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                   (၃)     ပတ္တလား                   –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                   (၄)     တယော                    –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                   (၅)     မယ်ဒလင်                  –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                   (၆)     ဂီတာ                        –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                   (၇)     ဒုံမင်း                        –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                   (၈)     ဆိုင်းတစ်ဦးချင်း          –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

                   (၉)     ဆိုင်းဝိုင်းကြီးအဖွဲ့လိုက် –      အဖွဲ့လိုက်(အမျိုးသား-၈ဦး၊ အမျိုးသမီး-၈ဦး)

                   (၁၀)   နှဲ                             –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား)

                   (၁၁)   ပလွေ                        –      တစ်ဦးချင်း(အမျိုးသား)                 

                   (၁၂)    အိုးစည်                     –      အဖွဲ့လိုက်(အမျိုးသား – ၅ ဦး)

                   (၁၃)   ဒိုးပတ်                       –      အဖွဲ့လိုက်(အမျိုးသား – ၆ ဦး)

          မှတ်ချက်။      အိုးစည်ပြိုင်ပွဲနှင့်ဒိုးပတ်ပြိုင်ပွဲများတွင် ဝါသနာရှင်(ပထမတန်း)အဆင့်၊ 

ဝါသနာရှင်(ဒုတိယတန်း)အဆင့်၊ အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်နှင့်အခြေခံ ပညာ(အသက် ၁၅ နှစ်ပြည့်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်း)အဆင့်တို့ ယှဉ်ပြိုင်ရ မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်အတီးပြိုင်ပွဲများတွင် အဆင့်အားလုံးယှဉ်ပြိုင်ရန်။

၃။      ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊(၂၃) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲတွင် အဆင့်အလိုက် ယှဉ်ပြိုင်ရန်သတ်မှတ်ထားသော ဘာသာရပ်များအနက် ဘာသာရပ်တစ်ခုတွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦး/တစ်ဖွဲ့သာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*