(၂၄) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲ အတီးဘာသာရပ်များအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

(၂၄) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲ

 “စောင်း” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ဖြူပြာမူရာ                                                      (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး                                     (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     ထောင်ရောင်နေ                                              (သီချင်းခံ)

          (ဃ)    သောင်းကျေးဒီပါဗွေ                                         (မွန်)

          (င)     ဘုန်းမျာ့းမျာ့းမင်း                                             (ပတ်ပျိုး)

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ခါနွေဆန်း                                                      (ယိုးဒယား)

          (ခ)     မြန်ချာမြေကို                                                  (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     ဆဒ္ဒန်အိုင်သာ                                                 (သီချင်းခံ)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ပန်းညောင်လှိုင်ဖွဲ့                                             (ယိုးဒယား)

          (ခ)     ရွှန်းရွှန်းမြ                                                       (သီချင်းခံ)

          (ဂ)     သင်းရရင်းကြိုင်                                               (ကြိုး)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မှိုင်းရိပ်ကယ်တည့်                                            (ကြိုး)

          (ခ)     ဆန်းနွေဦး                                                      (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     သည်ဆောင်းဟေမာန်                                       (ဘွဲ့)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ဆန်းဆန်းသဉ္ဇာကြာညောင်                                (ယိုးဒယား)

          (ခ)     မြတ်ပုလ္လင်တော်ရှေ့                                          (ဘွဲ့)

          (ဂ)     သီလာမြေယံ                                                  (ကြိုး)

 “စန္ဒယား” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    တောမြိုင်ခြေလမ်း                                  (ယိုးဒယား)   

          (ခ)     ယမုန်နာ                                              (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     တောင်ဇမ္ဗူပိုင်                                       (ယိုးဒယား)

          (ဃ)    စိန်ကြယ်ညီးလင်း                                   (မွန်)  

          (င)     မိုဃ်းဒေဝါ-ချိန်ခါလေ                              (ပတ်ပျိုး)

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    နန်းသီဟိုဠ်                                            (ယိုးဒယား)

          (ခ)     မွှေးလွန်းသည့်ပန်း                                  (ကာလပေါ်)စန္ဒရားချစ်ဆွေ(Key-Ab)

          (ဂ)     ဒီပါအေးမြ                                            (ပတ်ပျိုး)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မဲဇာတောင်ခြေ                                      (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     ဖူးရွှေလက်တင်                                      (ကာလပေါ်)အေဝမ်းတင်တင်လှ(Key-C)

          (ဂ)     ဆန်းဆန်းသဉ္ဇာကြာညောင်                      (ယိုးဒယား)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မြိုင်ယံရွှေလျှံ                                        (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     ချောကလျာ                                          (ကာလပေါ်)စန္ဒရားချစ်ဆွေ(Key-Eb)

          (ဂ)     ဆန်းနွေဦး                                            (ယိုးဒယား)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    အတိုင်းမသိမင်္ဂလာ                                 (ဘွဲ့)

          (ခ)     ကန္တာတောခြေ                                       (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     နှစ်ယောက်ထဲနေချင်တယ်                       (ကာလပေါ်)မာမာအေး (Key-F)

 “ပတ္တလား” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ခွာပြာသင်း                                                     (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     ညာသပြေဘောင်                                             (ကြိုး)

          (ဂ)     ဆဒ္ဒန်အိုင်သာ                                                 (သီချင်းခံ)     

          (ဃ)    လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး                                     (ယိုးဒယား)

          (င)     ညင်းညင်း                                                      (မွန်)  

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    လျှပ်ပန်းခွေနွဲ့                                                 (ယိုးဒယား)

          (ခ)     မှိုင်းမှိုင်းမြ                                                       (သီချင်းခံ)

          (ဂ)     မြန်ချာမြေကို                                                  (ပတ်ပျိုး)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ရှစ်စုံရွက်ကြာ                                                  (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     နှင်းယွန်းခါဟေမန်                                           (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     ဘုံဆောင်မြင့်                                                  (ကြိုး)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မှန်ရဝေ                                                         (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     ကျွန်းကျွန်းပိုင်သ                                             (ကြိုး)

          (ဂ)     ကန္တာတောခြေ                                                (ယိုးဒယား)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    သီလာမြေယံ                                                  (ကြိုး)

          (ခ)     ဂန္ဓမာတောင်                                                  (ဘွဲ့)

          (ဂ)     ဟေမန်ပွေဟန်                                                (ပတ်ပျိုး)

 “နှဲ” ပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    နှင်းယွန်းဂိမှာန်                                                (မွန်)

          (ခ)     တောမြိုင်ခြေလမ်း                                           (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     သိင်္ဂါရွှေရောင်                                                 (ပတ်ပျိုး)

          (ဃ)    ဇမ္ဗူကျွန်းလုံး                                                  (သီချင်းခံ)     

          (င)     မဲဇာတောင်ခြေ                                                (ပတ်ပျိုး)      

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား)

          (က)    ရေယမုန်                                                        (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     တောဟေဝန်လယ်                                           (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     ဆဒ္ဒန်အိုင်သာ                                                 (သီချင်းခံ)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    မှိုင်းရိပ်ကယ်တည့်                                            (ကြိုး)

          (ခ)     လွမ်းဘွဲ့စေ                                                     (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     ဂန္ဓမာတောင်                                                  (ဘွဲ့)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    မင်းလမ်းစပ်ကာ                                              (ကြိုး)

          (ခ)     မင်္ဂလာသီရိ                                                    (ဘွဲ့)

          (ဂ)     မြိုင်ယံရွှေလျှံ                                                  (ပတ်ပျိုး)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    ဘုံဆောင်မြင့်                                                  (ကြိုး)

          (ခ)     လာချေပြီ                                                       (ကြိုး)

          (ဂ)     ထွေတလာ                                                     (ကြိုး)

“ပလွေ” ပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    ဖန်ထွေလာ                                                    (မွန်)  

          (ခ)     ကြံကြံဖန်ဖန်                                                   (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     သိင်္ဂါရွှေရောင်                                                 (ပတ်ပျိုး)

          (ဃ)    ထောင်ရောင်နေ                                              (သီချင်းခံ)

          (င)     တောင်ဇမ္ဗူပိုင်                                                 (ယိုးဒယား)   

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    ရေယမုန်                                                        (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     မှော်ရုံဟေဝန်                                                  (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     ရွှန်းရွှန်းမြ                                                       (သီချင်းခံ)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    ဇေယျာအောင်ချာ                                            (ကြိုး)

          (ခ)     ဂန္ဓမာရိပ်သာ                                                  (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     ဂန္ဓမာတောင်                                                  (ဘွဲ့)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    လဲ့လဲ့စိမ်းရောင်                                               (ကြိုး)

          (ခ)     ဟေမဝန်ချာ                                                   (ဘွဲ့)

          (ဂ)     လွမ်းဘွဲ့စေ                                                     (ပတ်ပျိုး)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား) 

          (က)    သီလာမြေယံ                                                  (ကြိုး)

          (ခ)     ဇေယျာမြို့                                                     (ကြိုး)

          (ဂ)     မင်းလမ်းစပ်ကာ                                              (ကြိုး)

“တယော” ပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    အိုသာတင့်ဆုံး                                                 (ယိုးဒယား)

          (ခ)     အောင်မြေမြမန်း                                              (ပတ်ပျိုး)      

          (ဂ)     မိုးလုံးပတ်လည်                                               (ပတ်ပျိုး)

          (ဃ)    သာဆန်းရဂုံဗွေ                                               (ပတ်ပျိုး)      

          (င)     မန်းတောင်လက်ယာ                                         (ယိုးဒယား)   

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မြိုင်ကြီးဟေမာ                                               (ယိုးဒယား)

          (ခ)     ချစ်သမျှကို                                                     (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     မေတ္တာသံဝေ                                                   (ကာလပေါ်)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မေတ္တာဂုဏ်                                                    (ကာလပေါ်)ပြည်လှဖေ

          (ခ)     တောင်တောသာယာ                                         (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     ဇေယျာမြို့                                                     (ကြိုး)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    သူဌေးဝါဒ                                                      (ကာလပေါ်)

          (ခ)     ညဉ့်သုံးယံခါ                                                  (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     ဝေဇယန်နှင့်နှုန်းငြား                                         (ကြိုး)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ရွှေပဇ္ဇုန်                                                        (ယိုးဒယား)

          (ခ)     တိမ်တမန်                                                      (ကာလပေါ်)

          (ဂ)     ရွှေပြည်ကြီးဧရာ                                              (ကြိုး)

“မယ်ဒလင်” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    အောင်မင်္ဂလာ                                                 (ယိုးဒယား)

          (ခ)     ရဝိန်ဒေါင်းယာဉ်ပျံ                                            (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     မန္တလာဘုံ                                                       (ဘွဲ့)

          (ဃ)    ကျွန်းကျွန်းပိုင်သ                                             (ကြိုး)

          (င)     အမင်းမင်းခရ                                                  (သီချင်းခံ)

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ညို့ညို့ဆိုင်းဆိုင်း                                            (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     သူဌေးဝါဒ                                                      (ကာလပေါ်)

          (ဂ)     မင်္ဂလာသီရိ                                                    (ဘွဲ့)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ဇေယျာအောင်ချာ                                            (ကြိုး)

          (ခ)     ဂုဏ်တော်ဖွင့်                                                  (ကာလပေါ်)

          (ဂ)     ဝိဇ္ဇာတောလား                                                (ယိုးဒယား)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    သည်ဆောင်းဟေမန်                                        (ဘွဲ့)

          (ခ)     လက်ရေတပြင်တည်း                                          (ကာလပေါ်)

          (ဂ)     ထွေထွေဆန်းဆန်း                                           (ယိုးဒယား)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ဝေဘာဂီရိ                                                      (ကြိုး)

          (ခ)     တောနှင့်တောင်စွယ်                                         (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     မင်္ဂလာဆယ့်နှစ်ပါး                                           (ကာလပေါ်)

“ဂီတာ” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    အောင်မင်္ဂလာ                                                 (ယိုးဒယား)

          (ခ)     ဘုန်းမိုးသွန်းလောင်း                                         (သီချင်းခံ)

          (ဂ)     ပုံပမာ                                                            (ကြိုး)

          (ဃ)    ဖြူပြာမူရာ                                                      (ပတ်ပျိုး)      

          (င)     မန္တလာဘုံ                                                       (ဘွဲ့)  

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ဆဒ္ဒန်အိုင်သာ                                                 (သီချင်းခံ)

          (ခ)     ရွှေလည်တိုင်                                                  (ကာလပေါ်)

          (ဂ)     ဆန်းဆန်းသဥ္ဇာကြာညောင်                                (ယိုးဒယား)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    နန်းဘုံသီဟာဘွေ                                             (ယိုးဒယား)

          (ခ)     ဂုဏ်မြင့်သူ                                                     (ကာလပေါ်)(ပြည်လှဖေ)

          (ဂ)     ဇေယျာအောင်ချာ                                            (ကြိုး)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မိုးသက်လေနှင်                                                (ကာလပေါ်)

          (ခ)     ကန္တာတောခြေ                                                (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     စံရာတောင်ကျွန်း                                             (ကြိုး)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    သီလာမြေယံ                                                  (ကြိုး)

          (ခ)     လူမနှော                                                        (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     ချစ်နှင်းမှုံမှုံ                                                      (ကာလပေါ်)

 “ဒုံမင်း” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မဲဇာတောင်ခြေ                                                (ပတ်ပျိုး)      

          (ခ)     မြရည်နန္ဒာ                                                     (ဘွဲ့)  

          (ဂ)     မှိုင်းမှိုင်းမြ                                                       (သီချင်းခံ)

          (ဃ)    ခါနွေဆန်းလန်းစီစီ                                           (ယိုးဒယား)

          (င)     မန်းတောင်လက်ယာ                                         (ယိုးဒယား)   

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    တောင်တောသာယာ                                         (ယိုးဒယား)

          (ခ)     နံ့သာနီတောင်                                                 (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     ရွှေလည်တိုင်                                                  (ကာလပေါ်)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    မေတ္တာဖျန်းမှလန်းဆန်းမယ်                                (ကာလပေါ်)

          (ခ)     ကျွန်းကျွန်းပိုင်သ                                             (ကြိုး)

          (ဂ)     ဆန်းနွေဦး                                                      (ယိုးဒယား)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ဆန်းဆန်းသဉ္ဇာကြာညောင်                                (ယိုးဒယား)

          (ခ)     အန္တရာယ်ကင်း                                                (ကာလပေါ်)

          (ဂ)     မှိုင်းရိပ်ကယ်တည့်                                            (ကြိုး)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ဝေဘာဂီရိ                                                      (ကြိုး)

          (ခ)     မဟာဇနက                                                    (ကာလပေါ်)

          (ဂ)     ရွှေပဇ္ဇုန်                                                        (ယိုးဒယား)

“ဆိုင်တစ်ဦးချင်း” အတီးပြိုင်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် တေးသီချင်းများ

၁။      ဝါသနာရှင် (ပထမတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    နှင်းယွန်းဂိမှာန်                                                (မွန်)

          (ခ)     သာရကာကျေး                                                (ပတ်ပျိုး)      

          (ဂ)     ရွှေနန်းအောင်ချာ                                             (ကြိုး)

          (ဃ)    ဆဒ္ဒန်အိုင်သာ                                                 (သီချင်းခံ)

          (င)     ရွေညီလာ                                                      (လေးထွေသံကပ်)    

၂။      ဝါသနာရှင် (ဒုတိယတန်း) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    လက်ယာသပြေ                                               (ပတ်ပျိုး)

          (ခ)     မြိုင်ဂန္ဓမာ                                                      (ယိုးဒယား)

          (ဂ)     မှိုင်းမှိုင်းမြ                                                       (သီချင်းခံ)

၃။      အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ဆွတ်ဖြန်းငယ်လေ                                           (ကြိုး)

          (ခ)     အတိုင်းမသိဘုန်းတော်                                      (ဘွဲ့)

          (ဂ)     ထွေထွေဆန်းဆန်း                                           (ယိုးဒယား)

၄။      အခြေခံပညာ (၁၅- ၂၀) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    လွမ်းပိုအောင်                                                  (ယိုးဒယား)

          (ခ)     ရဂုံဟေမာန်                                                    (ပတ်ပျိုး)

          (ဂ)     ရွှေပင်ရွှေဘုန်းပပဝင်း                                        (ကြိုး)

၅။      အခြေခံပညာ (၁၀- ၁၅) အဆင့် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)

          (က)    ခန်းတွင်းရိပ်သာ                                               (ကြိုး)

          (ခ)     ဘုံဆောင်မြင့်                                                  (ကြိုး)

          (ဂ)     မြန်သပြေဗွေတကျွန်းခြားမြေ                              (ယိုးဒယား)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*