၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်မိတ်ဆက်

ပထမနှစ်သင်တန်းသားများ ဆောင်ရွက်ရမည့် အထူးပြုဘာသာရပ်အလိုက်  သင်ကြားရေးနှင့် အနုပညာမိတ်ဆက်အစီအစဉ်များ