ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းသည် ။

ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ