ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းသည်။

ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ