ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ကျောင်းအပ်နှံရေးအသိပေးခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်( ရန်ကုန် ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရရှိ သော ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ၄-၁၁-၂၀၁၉ မှ ၆-၁၁-၂၀၁၉ ထိ သရဖီဆောင်တွင် ကျောင်းအပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ Link ထဲသို့ ဝင်ရန် https://nuac.blueplanet.com.mm (သို့မဟုတ်) QR code ကို ဖတ်၍ Registration ပြုလုပ်ရမည်။ (မှတ်ချက် Link ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် အခက်အခဲဖြစ် နေသူများသည် Blue Ocean ကောင်တာသို့ သွားရောက်၍ အကူအညီယူရပါမည်) Registration ပြုလုပ်ပြီးပါက CB Bank ကတ်ထဲတွင် ကျပ် ၃၀၀၀၀/-နှင့်အထက်ထည့်သွင်းရန် CB Bank ကောင်တာတွင် MPU ကတ် ပြုလုပ်ရမည်။ စာကြည့်တိုက်ကတ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံယူဆောင်လာရမည်။ messenger တွင် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။