ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၈)ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ-ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ