အနုပညာကွန်ပျူတာဒီပလိုမာသင်တန်း “ဇာတ်ကောင်လှုပ်ရှားမှုနှင့် အဆင့်မြင့်မီဒီယာ ကျွမ်းကျင်အထူးပြုဘာသာရပ်” တန်းခွဲသစ်အတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း