အနုပညာဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ၊အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)၊ပန်တျာဌာန၊ပထမနှစ်သင်တန်းသို့တက်ရောက်မည့်ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများလူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း

အနုပညာဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဌာနခွဲအောက်ရှိ အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)၊ ပန်တျာဌာန၌ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်မည့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအား ၁၄.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။