အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

အဆောက်အဦပုံစံ
အဆောက်အဦပုံစံ
အဆောက်အဦပုံစံ
အဆောက်အဦပုံစံ