အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၈) ခန်းတွဲ(၄)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၈) ခန်းတွဲ(၄)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း