ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသ အတွင်းရှိ ရှေးဟောင်း ဘုရားများအား ရင်ပြင်တော်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အပေါ်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်တော် ဖွင့်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားများအား အပတ်စဉ်သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပေါင်းမြက်ရှင်းလင်းခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၄.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၂၈.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့အတွင်း ဘုရားအမှတ် ၄၃၂၊ ၄၃၉၊ ၅၄၈၊ ၆၆၆၊ ၆၈၄၊ ၆၉၇၊ ၆၉၉၊ ၇၀၉၊ ၇၁၁၊ ၇၁၄-ခ၊ ၂၃၃၉-က၊ ၇၁၄-ဂ၊ ၇၂၈၊ ၆၆၇၊ ၇၄၄၊ ၇၅၀၊ ၇၅၉-က၊ ၇၆၁၊ ၇၆၂၊ ၇၆၃၊ ၇၆၃-က၊ ၇၆၅၊ ၇၆၆၊ ၇၆၇၊ ၇၇၀၊ ၈၀၄၊ ၈၀၄-က၊ ၈၀၅၊ ၈၀၆၊ ၈၀၇၊ ၈၀၈၊ ၈၄၂၊ ၈၄၃၊ ၈၄၄၊ ၈၄၅၊ ၂၃၄၁-က၊ မြောက်ဂူနီ၊ရှင်အရဟံသိမ်၊ ၈၉၄၊ ၁၂၈၄၊ ၁၂၈၇၊ ၁၂၈၈၊ ၁၂၈၉၊ ၁၂၉၀၊ ၁၂၉၂၊ ၁၂၉၃၊ ၁၂၉၅၊ ၁၃၀၂၊ ၁၃၀၃တို့အား အပေါ်ပိုင်းသန့်ရှင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘုရားအမှတ် ၈၂၀၊ ၈၁၆၊ ပံ့သဂူမထေရ်၊ ၁၉၂၄၊ ၁၉၃၁-ဂ၊ ၁၉၃၁-ခ၊ ၂၄၂၅၊ ၁၇၈၁၊ ၁၇၈၄-ဃ၊ ၁၇၈၄-က၊ ၁၇၈၄-င၊ ၁၇၈၅-ဂ၊ ၁၇၈၅-ဃ၊ ၁၇၈၅-ခ၊ ၁၇၈၅-င၊ ၁၉၀၁၊ ၁၉၀၃၊ ၁၉၀၄၊ ၁၉၀၅ တို့အား ရင်ပြင်တော်မှ ပေ(၂၀)အကွာ ပေါင်းမြက်ခြုံနွယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဘုရားအမှတ် ၁၇၈၁၊ ၁၇၈၄-ဃ၊ ၁၇၈၄-က၊ ၁၇၈၅-ခ၊ ၁၇၈၅-င၊ ၁၇၈၅-ဂ၊ ၁၇၈၅-ဃ တို့အား ရောင်တော်ဖွင့်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။