ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသ အတွင်းရှိ ရှေးဟောင်း ဘုရားများအား ရင်ပြင်တော်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း၊ အပေါ်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်တော် ဖွင့်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသရှိ ရှေးဟောင်းဘုရားများအား အပတ်စဉ်သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပေါင်းမြက်ရှင်းလင်းခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၃၁.၁၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့မှ (၅.၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့အတွင်း ဘုရားအမှတ် ၂၆၉၊ ၂၈၉၊ ၂၉၀၊ ၃၁၅၊ ၃၁၆၊ ၃၁၇၊ ၃၂၀၊ ၃၂၁၊ ၃၂၃၊ ၃၂၄၊ ၃၂၅၊ ၃၂၆၊ ၃၂၈၊ ၃၂၈-က၊ ၆၂၈၊ ၆၃၂၊ ၆၃၅၊ ၆၄၃၊ ၆၆၈၊ ၆၆၄၊ ၆၆၃၊ ၇၂၂-က၊ ၇၂၂-ခ၊ ၇၂၂၊ ၁၇၂၄၊ ၁၇၃၅၊ ၁၇၇၉၊ ၁၇၉၅၊ ၁၈၁၇၊ ၁၈၁၈၊ ၁၈၆၄၊ ၁၈၆၅၊ ၁၈၆၈၊ ၁၈၇၁၊ ၁၈၇၄၊ ၁၈၇၅၊ ၁၈၇၆၊ ၁၈၇၇၊ ၁၈၈၀၊ ၁၈၈၁၊ ၁၈၈၄၊ ၃၁၄၆၊ ဆပဋစေတီတို့အား အပေါ်ပိုင်းသန့်ရှင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘုရားအမှတ်၁၈၀၃၊ ၁၈၀၃-က၊ ၁၈၀၄၊ ၁၈၀၅၊ ၁၈၀၆၊ ၁၈၀၇၊ ၁၈၀၇-က၊ ၁၈၀၈၊ ၁၈၀၈-ဂ၊ ၁၈၀၈-ဂ၊ ၁၈၀၈-က၊ ၁၈၀၈-ခ၊ ၁၈၀၉၊ ၁၈၀၉-က၊ ၁၈၁၀၊ ၁၈၁၁တို့အား ရင်ပြင်တော်မှ ပေ(၂၀)အကွာ ပေါင်းမြက်ခြုံနွယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဘုရားအမှတ် ၁၈၀၃၊ ၁၈၀၅၊ ၁၈၀၈-ဂ၊ ၁၈၀၈-ခ၊ ၁၈၀၉၊ ၁၈၁၀၊ ၁၈၁၁တို့အား ရောင်တော်ဖွင့်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။