ညနေပိုင်းပန်းချီသင်တန်း

အနုပညာအထက်တန်းကျောင်းများ၏ ညနေပိုင်းပန်းချီသင်တန်းကို၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် သင်တန်းပြီးမြောက်ကြောင်း ထောက်ခံစာထုတ်ပေးခဲ့၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ တတိယနှစ်အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုပြီးသူများအား အောင်လက်မှတ် ထုတ်ပေး ပါသည်။

အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်) ညနေပိုင်း(ပန်းချီ)သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား / ကျောင်းသူများစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ပထမနှစ်

ဒုတိယနှစ်

တတိယနှစ်

စုစုပေါင်း

တတိယနှစ်အောင်၍ သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်ရရှိသူ

မှတ်ချက်

တက်

အောင်

တက်

အောင်

တက်

အောင်

တက်

အောင်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၃၃

၃၈

၁၂

(လစဉ်ကြေး-၃၀ဝိ/- နှုန်းဟောင်း) ( ဝင်ကြေး- ၁၀ဝိ/- နှုန်း)

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၂၂

၂၈

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၂၅

၃၆

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၃၃

၃၃

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၃၂

၃၂

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၇၁

၇၁

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၄၂

၅၀

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၃၃

၃၃

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၉၀

၁၀

၉၀

၁၀

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၄၀

၁၀

၄၅

၁၀

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၂၈

၂၄

၃၆

၃၂

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၃၀

၃၀

၄၀

၄၀

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၅

၂၅

၃၀

၃၀

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၁၁

၁၁

၁၁

၁၁

(လစဉ်ကြေး- ၁၅၀ဝိ/-နှုန်း) (ဝင်ကြေး – ၁၀၀ဝိ/-နှုန်း)

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၆

၂၆

၂၆

၂၆

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၉

၂၉

၂၉

၂၉

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၉

၁၉

၂၅

၂၅

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၀

၁၀

၁၇

၁၇

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၅၅

၅၅

၆၃

၆၃

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၉

၁၅

၁၁

၅၇

၂၃

(လစဉ်ကြေး- ၃၀၀ဝိ/-နှုန်း) (ဝင်ကြေး – ၂၀၀ဝိ/-နှုန်း)

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၅၂

၁၆

၁၁

၁၀

၇၀

၃၃

၁၀