ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

ဝန်ကြီးရုံး

လိပ်စာ။ ရုံးအမှတ် (၃၅)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်။
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (၀၆၇ ၄၀၈၃၈၂)
ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် (၀၆၇ ၄၀၈၀၃၂)
အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ (၀၆၇ ၄၀၈၂၈၃)
မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးဌာနခွဲ
(၀၆၇-၄၀၈၀၃၁/ ၄၀၈၀၂၅)

ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ (၀၆၇ ၄၀၈၀၃၀၊ ၄၀၈၄၈၂)
စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ (၀၆၇ ၄၀၈၃၈၆)
ပြည်တွင်း/ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ (၀၆၇ ၄၀၈၃၈၇)
ဖက်စ် (၀၆၇ ၄၀၈၀၃၃ ၊ ၄၀၈၄၉၄)

အီးမေးလ်။ mocculture@gmail.com

ဆက်သွယ်ရန်

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန

လိပ်စာ။ ရုံးအမှတ် (၃၅)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ ၀၉၅-၆၇-၄၀၈၀၃၈

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ ၀၉၅-၆၇-၄၀၈၂၁၇

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ ၀၉၅-၆၇-၄၀၈၂၁၈

ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၄၁၈

ဖက်စ်နံပါတ်။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၀၃၉

ဆက်သွယ်ရန်

အနုပညာဦ:စီးဌာန

လိပ်စာ။ ရုံးအမှတ် (၃၅)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖက်စ်နံပါတ်။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၁၆၃

အီးမေးလ်။ dgfad@gmail.com

ဖုန်းနံပါတ်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၀၃၆

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၀၃၅

ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၀၃၄

ညွှန်ကြားရေးမှူး(သင်တန်း/သုတေသန/အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး)။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၁၆၅

ညွှန်ကြားရေးမှူး(ပြုပြင်/ထိန်းသိမ်း/စစ်ဆေးမှတ်တမ်း)။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၄၂၁

ဆက်သွယ်ရန်

သမိုင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန

လိပ်စာ။ ရုံးအမှတ် (၃၅)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၃၈၂

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ ၀၉၅-၀၆၇-၄၀၈၃၈၃

အီးမေးလ်။ dghrcmyanmar@gmail.com

ညွှန်ကြားရေးမှူး။ ၀၉၅-၀၁-၃၉၅၁၉၂

အီးမေးလ်။ tinaungsoe@gmail.com