လစဉ်ဌာနတွင်း သုတေသနစာတမ်း ဖတ်ပွဲများ ကျင်းပမှု

Previous Page <<<<<>>>>> Next Page

လစဉ် ဌာနတွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများ ကျင်းပမှု (၂၀၂၀)

စဉ် ရက်စွဲ အမည်/ ရာထူး စာတမ်းအမည်
၁။ ၃၀-၁-၂၀၂၀ ဒေါက်တာသူဇာညွှန့်  (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး) မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများထဲမှ ရခိုင်နယ်စပ်ရေးရာများ (၁၉၄၈-၆၂)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ဌာနတွင်းသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ