ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့/ ထမ်းဆောင်ဆဲ ဝန်ကြီး/ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများစာရင်း

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ကြီး/ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု

ဌာန

မှ

ထိ

ဦးထွန်းဖေ ၁၆.၃.၁၉၅၂ ၁၂.၈.၁၉၅၃ ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဗိုလ်ခင်မောင်လေး ၁၂.၈.၁၉၅၃ ၅.၉.၁၉၅၃ ပြည်ထဲရေးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးဝင်း ၅.၉.၁၉၅၃ ၁၇.၁၁.၁၉၅၅ အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ သာသနာရေး၊ယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးထွန်းတင် ၁၂.၆.၁၉၅၆ ၂၅.၂.၁၉၅၇ ပညာရေးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
၅။ ဦးထွန်းတင် ၁.၃.၁၉၅၇ ၁၈.၇.၁၉၅၈ ပညာရေးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
သခင်တင် ၁၈.၇.၁၉၅၈ ၂၈.၇.၁၉၅၈ စက်မှုလယ်ယာဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးမောင်ကျော်ဇံ ၂၈.၇.၁၉၅၈ ၂၈.၁၀.၁၉၅၈ ပညာရေးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးချစ်သောင်း ၂၈.၁၀.၁၉၅၈ ၄.၄.၁၉၆၀ ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးဘစော ၄.၄.၁၉၆၀ ၂.၃.၁၉၆၂ လူမှုဝန်ထမ်း၊သာသနာရေးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန နှင့် ကျန်းမားရေးဌာန
ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့် ၂.၃.၁၉၆၂ ၁၇.၈.၁၉၆၄ ပြန်ကြားရေးဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းဒန် ၁၇.၉.၁၉၆၄ ၂.၃.၁၉၇၄ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာန
ဦးအေးမောင် ၂.၃.၁၉၇၄ ၁.၃.၁၉၈၇ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးမြမောင် ၂.၃.၁၉၇၈ ၂၀.၃.၁၉၇၉ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးမန်းစံမြတ်ရွှေ ၂၀.၁၉၇၉ ၁၆.၁၀.၁၉၈၀ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်
ဦးအောင်ကျော်မြင့် ၁၆.၁၀.၁၉၈၀ ၁၈.၉.၁၉၈၈ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်
ဗိုလ်ချုပ်ဘုန်းမြင့် ၂၁.၉.၁၉၈၈ ၆.၃.၁၉၉၂ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ရဲကျော် ၆.၃.၁၉၉၂ ၂၀.၆.၁၉၉၅ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းမြင့် ၂၀.၆.၁၉၉၅ ၂၉.၅.၁၉၉၆ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးအောင်စန်း ၂၉.၅.၁၉၉၆ ၂၀.၁၂.၁၉၉၇ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးဝင်းစိန် ၂၆.၁၂.၁၉၉၇ ၉.၁၁.၂၀၀၁ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးတင်ဝင်း ၁၅.၁၁.၂၀၀၁ ၁၂.၉.၂၀၀၂ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဗိုလ်ချုပ်ကြည်အောင် ၁၃.၉.၂၀၀၂ ၁၅.၅.၂၀၀၆ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဗိုလ်ချုပ်ခင်အောင်မြင့် ၁၅.၅.၂၀၀၆ ၂၉.၃.၂၀၁၁ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၂၄။ ဦးကျော်ဆန်း ၃၀.၃.၂၀၁၁ ၂၇.၈.၂၀၁၂ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးအေးမြင့်ကြူ ၇.၉.၂၀၁၂ ၃၁.၃.၂၀၁၆ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
သူရဦးအောင်ကို ၁.၄.၂၀၁၆ ၃၁.၁.၂၀၂၁ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန
ဦးကိုကို ၁.၂.၂၀၂၁ ယနေ့အထိ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့/ ထမ်းဆောင်ဆဲ ဒုတိယဝန်ကြီးများစာရင်း

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဒုတိယဝန်ကြီး များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

စဉ်

အမည်

မှ

ထိ

ဌာန

၁။ ဦးအေးမောင် ၁၅.၃.၁၉၇၂ ၂.၃.၁၉၇၄ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၂။ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဌေး ၃.၃.၁၉၇၈ ၁၇.၇.၁၉၇၈ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၃။ ဦးလှဖေ(ပြည်) ၁၈.၁၀.၁၉၇၈ ၁၈.၉.၁၉၈၂ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၄။ ဦးသန်းမောင်(ဗိုလ်မှူးချုပ်) ၁၈.၉.၁၉၈၂ ၁၈.၈.၁၉၈၈ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၅။ ဦးစိုးညွန့်(ထီလာစစ်သူ) ၈.၇.၁၉၉၃ ၂၆.၈.၂၀၀၃ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၆။ ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးဝင်းမောင် ၂၀.၁၁.၂၀၀၃ ၁၂.၅.၂၀၀၆ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၇။ ဒေါ်စန္ဒာခင် ၃၁.၃.၂၀၁၁ ၃၁.၃.၂၀၁၆ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၈။ ဦးသန်းဆွေ ၂၇.၈.၂၀၁၂ ၃၁.၃.၂၀၁၆ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၉။ ဦးကြည်မင်း ၁၆.၁၀.၂၀၁၈ ၃၁.၁.၂၀၂၁ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန
၁၀။ ဦးအေးထွန်း ၂၃.၄.၂၀၂၁ ယနေ့အထိ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန
၁၁။ ဦးထွန်းအုံ ၂၃.၄.၂၀၂၁ ယနေ့အထိ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့/ ထမ်းဆောင်ဆဲ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် များစာရင်း

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် / ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု

ဌာန

မှ

ထိ

၁။ ဒေါက်တာနန္ဒာမွှန်း ၃၀.၄.၂၀၁၅ ၂၇.၇.၂၀၁၇ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၂။ ဦးထွန်းအုံ ၂၈.၇.၂၀၁၇ ၂၂.၄.၂၀၂၁ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန
၃။ ဦးမြင့်ဦး ၂၃.၄.၂၀၂၁ ယနေ့အထိ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စဉ်

အမည်

တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု

ဌာန

မှ

ထိ

၁။ ဦးရဲမြင့် ၃.၈.၂၀၁၅ ၁၈.၁.၂၀၁၇ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၂။ ဦးအောင်မြင့် ၁၉.၁.၂၀၁၇ ၈.၃.၂၀၁၇ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန
၃။ ဦးအောင်ဆန်းဦး ၉.၃.၂၀၁၇ ၂၀.၁.၂၀၂၁ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန
၄။ ဦးလှိုင်ဝင်းမောင် ၂၂.၁.၂၀၂၁ ယနေ့အထိ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန