ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့/ ထမ်းဆောင်ဆဲ ဝန်ကြီး/ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများစာရင်း

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ကြီး/ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

စဉ်

အမည်

မှ

ထိ

ဌာန

ဦးထွန်းဖေ၁၆.၃.၁၉၅၂၁၂.၈.၁၉၅၃ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဗိုလ်ခင်မောင်လေး၁၂.၈.၁၉၅၃၅.၉.၁၉၅၃ပြည်ထဲရေးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးဝင်း၅.၉.၁၉၅၃၁၇.၁၁.၁၉၅၅အမျိုးသားစီမံကိန်း၊ သာသနာရေး၊ယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးထွန်းတင်၁၂.၆.၁၉၅၆၂၅.၂.၁၉၅၇ပညာရေးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးထွန်းတင်၁.၃.၁၉၅၇၁၈.၇.၁၉၅၈ပညာရေးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
သခင်တင်၁၈.၇.၁၉၅၈၂၈.၇.၁၉၅၈စက်မှုလယ်ယာဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးမောင်ကျော်ဇံ၂၈.၇.၁၉၅၈၂၈.၁၀.၁၉၅၈ပညာရေးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးချစ်သောင်း၂၈.၁၀.၁၉၅၈၄.၄.၁၉၆၀ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဦးဘစော၄.၄.၁၉၆၀၂.၃.၁၉၆၂လူမှုဝန်ထမ်း၊ သာသနာရေးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုယဉ်ကျေးမှုဌာန နှင့် ကျန်းမာရေးဌာန
ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့်၂.၃.၁၉၆၂၁၇.၈.၁၉၆၄ပြန်ကြားရေးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဌာန
ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းဒန်၁၇.၉.၁၉၆၄၂.၃.၁၉၇၄ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာန
ဦးအေးမောင်၂.၃.၁၉၇၄၁.၃.၁၉၈၇ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးမြမောင်၂.၃.၁၉၇၈၂၀.၃.၁၉၇၉ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးမန်းစံမြတ်ရွှေ၂၀.၁၉၇၉၁၆.၁၀.၁၉၈၀ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးအောင်ကျော်မြင့်၁၆.၁၀.၁၉၈၀၁၈.၉.၁၉၈၈ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဗိုလ်ချုပ်ဘုန်းမြင့်၂၁.၉.၁၉၈၈၆.၃.၁၉၉၂ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး အောင်ရဲကျော်၆.၃.၁၉၉၂၂၀.၆.၁၉၉၅ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းမြင့်၂၀.၆.၁၉၉၅၂၉.၅.၁၉၉၆ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးအောင်စန်း၂၉.၅.၁၉၉၆၂၀.၁၂.၁၉၉၇ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးဝင်းစိန်၂၆.၁၂.၁၉၉၇၉.၁၁.၂၀၀၁ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးတင်ဝင်း၁၅.၁၁.၂၀၀၁၁၂.၉.၂၀၀၂အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဗိုလ်ချုပ်ကြည်အောင်၁၃.၉.၂၀၀၂၁၅.၅.၂၀၀၆ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဗိုလ်ချုပ်ခင်အောင်မြင့်၁၅.၅.၂၀၀၆၂၉.၃.၂၀၁၁ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၂၄။ဦးကျော်ဆန်း၃၀.၃.၂၀၁၁၂၇.၈.၂၀၁၂ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးအေးမြင့်ကြူ၇.၉.၂၀၁၂၃၁.၃.၂၀၁၆ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
သူရဦးအောင်ကို၁.၄.၂၀၁၆၃၁.၁.၂၀၂၁သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးကိုကို၁.၂.၂၀၂၁၂.၈.၂၀၂၃သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ဦးတင်ဦးလွင်၃.၈.၂၀၂၃ယနေ့အထိသာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့/ ထမ်းဆောင်ဆဲ ဒုတိယဝန်ကြီးများစာရင်း

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဒုတိယဝန်ကြီး များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

စဉ်

အမည်

မှ

ထိ

ဌာန

၁။ဦးအေးမောင်၁၅.၃.၁၉၇၂၂.၃.၁၉၇၄ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၂။ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဌေး၃.၃.၁၉၇၈၁၇.၇.၁၉၇၈ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၃။ဦးလှဖေ(ပြည်)၁၈.၁၀.၁၉၇၈၁၈.၉.၁၉၈၂ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၄။ဦးသန်းမောင်(ဗိုလ်မှူးချုပ်)၁၈.၉.၁၉၈၂၁၈.၈.၁၉၈၈ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၅။ဦးစိုးညွန့်(ထီလာစစ်သူ)၈.၇.၁၉၉၃၂၆.၈.၂၀၀၃ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၆။ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးဝင်းမောင်၂၀.၁၁.၂၀၀၃၁၂.၅.၂၀၀၆ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၇။ဒေါ်စန္ဒာခင်၃၁.၃.၂၀၁၁၃၁.၃.၂၀၁၆ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၈။ဦးသန်းဆွေ၂၇.၈.၂၀၁၂၃၁.၃.၂၀၁၆ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၉။ဦးကြည်မင်း၁၆.၁၀.၂၀၁၈၃၁.၁.၂၀၂၁သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန
၁၀။ဦးအေးထွန်း၂၃.၄.၂၀၂၁ယနေ့အထိသာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန
၁၁။ဦးထွန်းအုံ၂၃.၄.၂၀၂၁၁.၅.၂၀၂၂သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန
၁၂။ဒေါက်တာမိုးဇော်ထွန်း၂.၅.၂၀၂၂၂.၂.၂၀၂၃သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန
၁၃။ဒေါ်နုမြဇံ၃.၂.၂၀၂၃ယနေ့အထိသာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု
ဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့/ ထမ်းဆောင်ဆဲ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် များစာရင်း

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် / ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

(က) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စဉ်

အမည်

မှ

ထိ

ဌာန

၁။ဒေါက်တာနန္ဒာမွှန်း၃၀.၄.၂၀၁၅၂၇.၇.၂၀၁၇ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၂။ဦးထွန်းအုံ၂၈.၇.၂၀၁၇၂၂.၄.၂၀၂၁သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၃။ဦးမြင့်ဦး၂၃.၄.၂၀၂၁ယနေ့အထိသာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

(ခ) ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စဉ်

အမည်

မှ

ထိ

ဌာန

၁။ဦးရဲမြင့်၃.၈.၂၀၁၅၁၈.၁.၂၀၁၇ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၂။ဦးအောင်မြင့်၁၉.၁.၂၀၁၇၈.၃.၂၀၁၇သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၃။ဦးအောင်ဆန်းဦး၉.၃.၂၀၁၇၂၀.၁.၂၀၂၁သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
၄။ဦးလှိုင်ဝင်းမောင်၂၂.၁.၂၀၂၁ယနေ့အထိသာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန