ဌာနခွဲများနှင့် ပြတိုက်နှင့်စာကြည့် တိုက်များ

(၁) ဌာနခွဲများအလိုက် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၂) အမျိုးသားပြတိုက်

(၃) ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်များ

(၄) ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များ

(၅) အထိမ်းအမှတ်ပြတိုက်များ

(၆) ဗုဒ္ဓပြတိုက်များ