ဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်း/အမှုထမ်း

ခွင့်ပြု

ခန့်ထား

လစ်လပ်

မှတ်ချက်

အရာထမ်း

၁၁

၁၀

 
အမှုထမ်း

၁၁၅

၇၈

၃၇

 
စုစုပေါင်း

၁၂၆

၈၈

၃၈