ကြေးခေတ်/သံခေတ်

(၁) ညောင်ကန် ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၂) ကုက္ကိုခါးလှ ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၃) မုံထူး ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၄) အင်းတဲ ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၅) မြင်းဦးလှည့် ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၆) နှောကန် ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၇) ရွာထင် ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၈) မြို့လှ ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၉) ဥမင် ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၀) ထန်းတပင် ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၁) ညောင်ကုန်း ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၂) ထုံးဘို ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၃) ဟန်လင်း‌ ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၄) ရွာကုန်းကြီး ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၅) မြား-ရေဝေး ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၆) ကန်သစ်ကုန်း ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၇) မြောက်လည် ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၈) ဘုလုကုန်း ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၁၉) အုတ်အိုင် ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၂၀) ပြည့်စုံကုန်း ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၂၁) ကြို့ကုန်း ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၂၂) ပုတီးကုန်း ရှေးဟောင်းနေရာဒေသ

(၂၃) ကန်ကြီးကုန်းကြေးခေတ်၊ သံခေတ်ယဉ်ကျေးမှုဒေသ