ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနှင့် email

အမှတ် ၁/ဈ၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ၂၆ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်။

ဖုန်း :  ၀၁ ၂၃၄၈၁၁၀ ၊ Fax : ၀၁ ၅၉၀၂၅၁

ygnnuac@gmail.com