သဘင်ပညာဌာန

သဘင်ပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

အကနှင့် အကဗေဒ               Dance and Choreography

ဇာတ်ပို့တေးဂီတ                  Dramatic Music

ဇာတ်ညွှန်းရေးပညာ              Play Writing

ဇာတ်စင်ညွှန်ကြားမှုပညာ      Stage Directing

မြန်မာ့ရိုးရာဇာတ်ကြီးပညာ    Myanmar Traditional Grand Drama

မြန်မာ့ရိုးရာရုပ်သေးပညာ     Myanmar Traditional Grand Marionette