ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းတာဝန်

ဖွဲ့စည်းပုံ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် (၂၉-၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့လပတ်အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ (၁၈-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါအမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၁၇)အရ အချိန်ပြည့် အဖွဲ့ဝင် (၁၉) ဦးနှင့် အချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင် (၁၄) ဦး တို့ဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

ရည်ရွယ်ချက်

(က)    မြန်မာသမိုင်းကို အထောက်အထားခိုင်မာစွာ စနစ်တကျ ဖော်ထုတ်ပြုစုရန်၊

(ခ)     မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ရှာဖွေ စုဆောင်းရန်၊

(ဂ)     ရှာဖွေစုဆောင်းရရှိပြီးသော အထောက်အထားများကို အခြေခံ၍ မြန်မာသမိုင်းကို သုတေသနပြုစုရန်၊

(ဃ)    သုတေသနပြုတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ခေတ်အပိုင်းအခြားအလိုက် မြန်မာ သမိုင်းကို ပြုစုရန်၊

(င)     မြန်မာသမိုင်းနှင့် ဆက်နွယ်သောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ လိုအပ်သော အကူအညီရယူရန်၊

(စ)     ပြည်သူလူထု၏ သမိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရေးအတွက် မြန်မာသမိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျမ်း၊ စာအုပ်၊ စာစောင်နှင့် စာတမ်းများကို ပြုစု ထုတ်ဝေရန်၊

(ဆ)    သမိုင်းပညာရှင်များ ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်

(က)    အစိုးရအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံခြင်း၊

(ခ)     မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကို စနစ်တကျ ဖော်ထုတ်ပြုစုရာ၌ ပံ့ပိုးကူညီဖြည့်ဆည်းခြင်း၊

(ဂ)     သမိုင်းသုတေသီများ၊သမိုင်းပညာရှင်များပေါ်ထွန်းစေရန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)    မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ အထောက်အထားများကို ရှာဖွေရရှိ စေရန်ပံ့ပိုးခြင်း၊

(င)     မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ စာမူ၊ စာအုပ်နှင့် အထောက်အထားများကို ခေတ်မီနည်းစနစ် များဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊

(စ)     တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနများနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှလိုအပ်သောသမိုင်းသုတေသနဆိုင်ရာအကူအညီများပေးခြင်း၊

(ဆ)    မြန်မာသမိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော သုတေသနအထောက်အထားများကို စိစစ်ခြင်း နှင့် ကျမ်း၊ စာအုပ်၊ စာစောင်နှင့် စာတမ်းများကို ပြုစု ထုတ်ဝေခြင်း၊

(ဇ)     အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကြီးဌာနက ပေးအပ်သည့် မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။