ဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်း/အမှုထမ်း

ခွင့်ပြု

ခန့်ထား

လစ်လပ်

မှတ်ချက်

အရာထမ်း

၂၁

၁၉

 
အမှုထမ်း

၁၁၉

၈၄

၃၅

 
စုစုပေါင်း

၁၄၀

၁၀၃

၃၇