ဂီတပညာဌာန

ဂီတပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

ဂီတဗေဒဘာသာရပ်                          Musicology

ကမ္ဘာဂီတသင်္ကေတဘာသာရပ်           Music Theory

အဆိုဘာသာရပ်                               Vocal Music

တိုင်းရင်းသားရိုးရာဂီတဘာသာရပ်       Ethnic Music

အထူးပြုဘာသာရပ်                           Specialized Subject

ဂီတဖွဲ့သီမှုဘာသာရပ် (Music Composition)၊ အဆိုဘာသာရပ် (Vocal Music)၊ ဂီတဗေဒ (Musicology) ဘာသာရပ်များ၊ စောင်း (Harp)၊ ပတ္တလား (Xylophone)၊ ဆိုင်းဝိုင်း (Drum Circle)၊ နှဲ (Oboe) ၊ ပလွေ(Flute)၊ တယော (Violin)၊ စန္ဒရား(Piano) တူရိယာများ တစ်ဦးချင်းတီးခတ်ခြင်း၊ ဆိုင်းဝိုင်းကြီး အဖွဲ့လိုက်တီးခတ်ခြင်း (မသင်မနေရ) တို့ကို သင်ကြားပေးပါသည်။