ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထိန်းသိမ်းခြင်း

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ၊ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ၊ ရှေးဟောင်း ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်အလို့ငှာ ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံတည်ရှိရာဇုန်၊ ရှေးဟောင်းနေရာတည်ရှိရာဇုန်၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသောဇုန်၊ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထိန်းသိမ်းထားသကဲ့သို့ အောက်ပါဥပဒေနှင့် အက်ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ပါသည် –

  • ၁၉၅၇ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများအက်ဥပဒေ
  • ၁၉၆၂ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
  • ၁၉၉၈ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ
  • ၂၀ဝ၉ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
  • ၂၀၁၅ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ
  • ၂၀၁၅ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ
  • ၂၀၁၉ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ ၊