ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ

ဥပဒေများ

India Treasure Trove Act 1878

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ဥပဒေ

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ

ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ဥပဒေ

ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

နည်းဥပဒေများ

ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပဒေများ