ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနှင့် email

ရွှေစာရံဘုရားလမ်း၊ အုန်းချောရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ဖက်စ် – ၀၉၅- ၈၅- ၄၀၂၆၉

Email : mdynuoc2@gmail.com

Email : nuacmdy@gmail.com

Email : mdynuoc@gmail.com

ဖုန်း – ၀၈၅၄၀၂၆၉