သင်ခန်းစာ ပို့ချချက်များ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်၌ ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ သို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အခါအား လျော်စွာ သင်ခန်းစာများ သွားရောက်ပို့ချခြင်းနှင့် ဌာနတွင်း လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် အခါအားလျော်စွာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။