ပန်းချီပညာဌာန

ပန်းချီပညာဌာန သင်ကြားသော ဘာသာရပ်များ

ပန်းချီပညာသမိုင်း                 Art History

ရသခံစားမှုပညာ                   Aesthetics

အခြေခံပုံဆွဲပညာ                 Arts of Drawing

ပန်းချီနည်းပညာ                   Art Technology

ဒီဇိုင်း                                  Visual Design

မြန်မာ့ရိုးရာပန်းချီ                 Myanmar Traditional Art

ရသပန်းချီ                           Fine Arts

လုပ်ငန်းပန်းချီ                      Communication Art