ဘွဲ့ရရှိသူများစာရင်း

စဉ် ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် ဂီတ သဘင် ပန်းချီ ပန်းပု ပန်းထိမ် စာကြည့် တိုက် ဂုဏ်ထူး ဆောင် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ မဟာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ဂုဏ်ထူး ဆောင် မဟာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ဂုဏ်ထူး ဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ Ph.D စုစုပေါင်း
(၁) ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ပထမအကြိမ် ၆၁ ၅၃ ၆၂ ၂၁ ၁၉၇
(၂) ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ဒုတိယအကြိမ် ၂၉ ၂၈ ၃၉ ၁၈ ၁၁၄
(၃) ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ တတိယအကြိမ် ၂၁ ၃၂ ၂၅ ၁၁ ၈၉
(၄) ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ စတုတ္ထအကြိမ် ၂၇ ၂၅ ၁၇ ၁၀ ၇၉
(၅) ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ပဉ္စမအကြိမ် ၁၇ ၁၃ ၂၀ ၅၅
(၆) ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁၀ ဆဌမအကြိမ် ၁၆ ၂၅ ၁၇ ၆၇
(၇) ၂ဝ၁၀-၂ဝ၁၁ သတ္တမအကြိမ် ၁၈ ၁၈ ၃၀ ၁၀ ၇၆
(၈) ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ အဌမအကြိမ် ၁၂ ၁၇ ၁၅ ၅၃
(၉) ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ နဝမအကြိမ် ၂၀ ၃၀ ၁၀ ၇၁
(၁၀) ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဒသမအကြိမ် ၂၁ ၃၇ ၁၄ ၇၇
(၁၁) ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ (၁၁)ကြိမ် ၁၃ ၂၉ ၅၆
(၁၂) ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ (၁၂)ကြိမ် ၁၂ ၁၁ ၂၆ ၆၅
(၁၃) ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ (၁၃)ကြိမ် ၁၇ ၂၉ ၁၉ ၂၅ ၁၀၁
(၁၄) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၄)ကြိမ် ၂၆ ၂၇ ၁၈ ၁၀ ၂၁ ၁၁၂
စုစုပေါင်း ၃၀၀ ၃၅၄ ၃၀၄ ၁၁၈ ၁၀၁ ၁၅ ၁၁ ၁၂၁၂