အနုပညာ အထူးပြု ဘာသာရပ်များ

ဂီတ၊ သဘင်၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊  ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်