ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားများ

ပါမောက္ခချုပ်များက ပညာသင်နှစ်အလိုက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားများ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဘွဲ့များအသီးသီး အပ်နှင်းချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါသည် –

ဦးမောင်မောင်ခိုင် ပထမအကြိမ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်
ဦးဇော်သန်း ဒုတိယအကြိမ် ၁၉၉၈ ခုနှစ်
ဦးတင်စိုး တတိယအကြိမ်မှ (၁၂)ကြိမ်မြောက်အထိ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ
ဒေါ်နန္ဒာမွှန်း (၁၃) ကြိမ်မြောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်
ဒေါ်စန္ဒာခင် (၁၄) ကြိမ်မြောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်
ဦးကျော်ဦး (၁၅) ကြိမ်မြောက်မှ (၁၈)ကြိမ်မြောက်အထိ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ
ဦးအောင်နိုင်မြင့် (၁၉) ကြိမ်မြောက်မှ ယနေ့အထိ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ