စာကြည့်တိုက် လှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်များ

စာကြည့်တိုက်လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များ

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်သည် ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်လျက် အောက်ပါ တို့ကို ဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပါသည်−

(က) စာကြည့်တိုက်ပညာ ပြန့်ပွားစေရေးအတွက် ရက်တိုစာကြည့်တိုက်ပညာသင်တန်း များ ဖွင့်လှစ်ခြင်း
(ခ) ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများရှိ စာကြည့်တိုက်များမှ စာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းများ အား စာကြည့်တိုက် လုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့် ပညာဖြန့်ဝေခြင်း
(ဂ) စာကြည့်တိုက် ပညာဒီပလိုမာ သင်တန်းသားများအား စာကြည့်တိုက် လုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ လေ့လာစေခြင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော အခြေခံ စာကြည့်တိုက်ပညာသင်တန်း နှင့် စွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်းများသို့ သွားရောက်ပို့ချခြင်း၊
(ဃ) စာကြည့်တိုက်ပညာကို စိတ်ဝင်စားပြီး ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက် ထူထောင်လိုသူ များအား ဟောပြော ပို့ချခြင်း
(င) စာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ အထိမ်းအမှတ်ဆိုင်ရာပြပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊
(စ) စာကြည့်တိုက်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ငှားရမ်းခြင်း (Interlibrary Loan)
(ဆ) IFLA နှင့် CONSAL တို့မှ ကျင်းပသော စာကြည့်တိုက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ညီလာခံများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်ခြင်း၊
(ဇ) နိုင်ငံတကာစာကြည့်တိုက်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ စာကြည့်တိုက် လေ့လာရေးများ၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ပညာသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခြင်း၊
(စျ) ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ထုတ်ဝေသော မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းစာစုကို ထိန်းသိမ်း ထားသော ဗဟိုဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း