နှစ်အလိုက် တက်ရောက်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ဦးရေစာရင်း

ပန်တျာကျောင်း(ရန်ကုန်)၏ ကျောင်းတက်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ပထမနှစ်

ဒုတိယနှစ်

တတိယနှစ်

တတိယနှစ်အောင်

ဆတိုးပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

၁၉၅၄-၅၅ ၁၁ ၁၃ ၁၄ ၁၄ ၁၄
၁၉၅၅-၅၆ ၁၂ ၁၁ ၁၃ ၁၃ ၁၉
၁၉၅၆-၅၇ ၁၁ ၁၂ ၁၁ ၁၃ ၁၁ ၁၃ ၂၄ ၃၂
၁၉၅၇-၅၈ ၁၁ ၁၂ ၁၂ ၃၃ ၁၁ ၄၄
၁၉၅၈-၅၉ ၁၁ ၁၁ ၄၂ ၁၃ ၅၅
၁၉၅၉-၆၀ ၁၀ ၁၂ ၄၂ ၁၃ ၅၅
၁၉၆၀-၆၁ ၄၄ ၁၈ ၆၂
၁၉၆၁-၆၂ ၁၀ ၁၃ ၅၂ ၁၉ ၇၁
၁၉၆၂-၆၃ ၁၇ ၁၁ ၂၈ ၁၀ ၁၃ ၅၇ ၂၂ ၇၉
၁၀ ၁၉၆၃-၆၄ ၁၇ ၁၇ ၁၁ ၂၈ ၁၀ ၁၃ ၁၀ ၁၃ ၆၇ ၂၅ ၉၂
၁၁ ၁၉၆၄-၆၅ ၂၅ ၃၄ ၁၇ ၁၇ ၁၁ ၂၈ ၁၇ ၁၁ ၂၈ ၈၄ ၃၆ ၁၂၀
၁၂ ၁၉၆၅-၆၆ ၂၃ ၃၂ ၂၅ ၃၄ ၁၇ ၁၇ ၉၂ ၄၅ ၁၃၇
၁၃ ၁၉၆၆-၆၇ ၁၂ ၁၅ ၂၃ ၃၂ ၂၅ ၃၄ ၂၅ ၃၄ ၁၁၇ ၅၄ ၁၇၁
၁၄ ၁၉၆၇-၆၈ ၁၁ ၁၄ ၁၂ ၁၅ ၂၃ ၃၂ ၂၃ ၃၂ ၁၄၀ ၆၃ ၂၀၃
၁၅ ၁၉၆၈-၆၉ ၁၇ ၁၆ ၃၃ ၁၁ ၁၄ ၁၂ ၁၅ ၁၂ ၁၅ ၁၅၂ ၆၆ ၂၁၈
၁၆ ၁၉၆၉-၇၀ ၁၆ ၂၂ ၁၇ ၁၆ ၃၃ ၁၁ ၁၄ ၁၁ ၁၄ ၁၆၃ ၆၉ ၂၃၂
၁၇ ၁၉၇၀-၇၁ ၁၂ ၁၄ ၂၆ ၁၆ ၂၂ ၁၇ ၁၆ ၃၃ ၁၇ ၁၆ ၃၃ ၁၈၀ ၈၅ ၂၆၅
၁၈ ၁၉၇၁-၇၂ ၂၀ ၁၂ ၃၂ ၁၂ ၁၄ ၂၆ ၁၆ ၂၂ ၁၆ ၂၂ ၁၉၆ ၉၁ ၂၈၇
၁၉ ၁၉၇၂-၇၃ ၂၂ ၂၇ ၂၀ ၁၂ ၃၂ ၁၄ ၁၈ ၁၃ ၂၀၅ ၉၅ ၃၀၀
၂၀ ၁၉၇၃-၇၄ ၁၃ ၁၀ ၂၃ ၁၆ ၂၁ ၁၄ ၁၂ ၂၆ ၁၄ ၁၂ ၂၆ ၂၁၉ ၁၀၇ ၃၂၆
၂၁ ၁၉၇၄-၇၅ ၁၈ ၁၂ ၃၀ ၁၃ ၂၁ ၁၆ ၂၀ ၁၆ ၂၀ ၂၃၅ ၁၁၁ ၃၄၆
၂၂ ၁၉၇၅-၇၆ ၁၆ ၂၂ ၁၇ ၁၂ ၂၉ ၁၃ ၂၁ ၁၃ ၂၁ ၂၄၈ ၁၁၉ ၃၆၇
၂၃ ၁၉၇၆-၇၇ ၁၉ ၁၈ ၂၇ ၁၆ ၂၂ ၁၅ ၁၂ ၂၇ ၁၃ ၁၂ ၂၅ ၂၆၁ ၁၃၁ ၃၉၂
၂၄ ၁၉၇၇-၇၈ ၁၉ ၁၂ ၃၁ ၁၈ ၁၀ ၂၈ ၁၄ ၂၀ ၁၃ ၁၉ ၂၇၄ ၁၃၇ ၄၁၁
၂၅ ၁၉၇၈-၇၉ ၁၅ ၁၈ ၂၃ ၁၇ ၁၂ ၂၉ ၁၈ ၁၀ ၂၈ ၁၈ ၁၀ ၂၈ ၂၉၂ ၁၄၇ ၄၃၉
၂၆ ၁၉၇၉-၈၀ ၁၈ ၁၀ ၂၈ ၁၄ ၂၂ ၁၅ ၁၂ ၂၇ ၁၄ ၁၂ ၂၆ ၃၀၆ ၁၅၉ ၄၆၅
၂၇ ၁၉၈၀-၈၁ ၁၉ ၁၃ ၃၂ ၁၈ ၂၆ ၁၄ ၂၂ ၁၁ ၁၉ ၃၁၇ ၁၆၇ ၄၈၄
၂၈ ၁၉၈၁-၈၂ ၁၆ ၂၅ ၁၇ ၁၃ ၃၀ ၁၈ ၂၅ ၁၈ ၂၅ ၃၃၅ ၁၇၄ ၅၀၉
၂၉ ၁၉၈၂-၈၃ ၁၈ ၂၆ ၁၆ ၂၅ ၁၇ ၁၃ ၃၀ ၁၇ ၁၃ ၃၀ ၃၅၂ ၁၈၇ ၅၃၉
၃၀ ၁၉၈၃-၈၄ ၂၂ ၁၁ ၃၃ ၁၈ ၂၆ ၁၆ ၂၀ ၁၆ ၂၀ ၃၆၈ ၁၉၁ ၅၅၉
၃၁ ၁၉၈၄-၈၅ ၁၄ ၁၀ ၂၄ ၁၄ ၁၁ ၂၅ ၁၃ ၂၁ ၁၃ ၂၁ ၃၈၁ ၁၉၉ ၅၈၀
၃၂ ၁၉၈၅-၈၆ ၁၇ ၁၁ ၂၈ ၁၄ ၁၀ ၂၄ ၁၂ ၁၀ ၂၃ ၁၁ ၁၁ ၂၂ ၃၉၂ ၂၁၀ ၆၀၂
၃၃ ၁၉၈၆-၈၇ ၁၇ ၁၄ ၃၁ ၁၇ ၁၀ ၂၇ ၁၃ ၂၂ ၁၃ ၂၂ ၄၀၅ ၂၁၉ ၆၂၄
၃၄ ၁၉၈၇-၈၈ ၁၀ ၁၁ ၂၁ ၁၇ ၁၄ ၃၁ ၁၇ ၁၀ ၂၇ ၁၇ ၁၀ ၂၇ ၄၂၂ ၂၂၉ ၆၅၁
၃၅ ၁၉၈၈-၈၉ ၁၈ ၂၅ ၁၀ ၁၁ ၂၁ ၁၇ ၁၄ ၃၁ ၁၇ ၁၄ ၃၁ ၄၃၉ ၂၄၃ ၆၈၂
၃၆ ၁၉၈၉-၉၀ ၁၄ ၁၇ ၃၁ ၁၈ ၂၅ ၁၀ ၁၁ ၂၁ ၁၀ ၁၁ ၂၁ ၄၄၉ ၂၅၄ ၇၀၃
၃၇ ၁၉၉၀-၉၁ ၁၃ ၁၁ ၂၄ ၁၄ ၁၇ ၃၁ ၁၈ ၂၅ ၁၈ ၂၅ ၄၆၇ ၂၆၁ ၇၂၈
၃၈ ၁၉၉၁-၉၂ ၁၅ ၁၀ ၂၅ ၁၃ ၁၁ ၂၄ ၁၃ ၁၇ ၃၀ ၁၃ ၁၇ ၃၀ ၄၈၀ ၂၇၈ ၇၅၈
၃၉ ၁၉၉၂-၉၃ ၁၈ ၁၄ ၃၂ ၁၅ ၂၂ ၁၃ ၁၂ ၂၅ ၁၃ ၁၂ ၂၅ ၄၉၃ ၂၉၀ ၇၈၃
၄၀ ၁၉၉၃-၉၄ ၁၈ ၂၁ ၃၉ ၁၈ ၁၂ ၃၀ ၁၁ ၂၀ ၁၁ ၂၀ ၅၀၄ ၂၉၉ ၈၀၃
၄၁ ၁၉၉၄-၉၅ ၂၀ ၁၀ ၃၀ ၁၅ ၂၀ ၃၅ ၁၇ ၂၀ ၃၇ ၁၅ ၁၈ ၃၃ ၅၁၉ ၃၁၇ ၈၃၆
၄၂ ၁၉၉၅-၉၆ ၁၉ ၂၅ ၄၄ ၂၀ ၁၀ ၃၀ ၁၄ ၁၆ ၃၀ ၁၄ ၁၆ ၃၀ ၅၃၃ ၃၃၃ ၈၆၆
၄၃ ၁၉၉၆-၉၇ ၁၂ ၂၁ ၃၃ ၁၉ ၂၅ ၄၄ ၂၀ ၁၀ ၃၀ ၂၀ ၁၀ ၃၀ ၅၅၃ ၃၄၃ ၈၉၆
၄၄ ၁၉၉၇-၉၈ ၁၇ ၂၆ ၄၃ ၁၂ ၂၀ ၃၂ ၁၂ ၂၄ ၃၆ ၁၀ ၂၄ ၃၄ ၅၆၃ ၃၆၇ ၉၃၀
၄၅ ၁၉၉၈-၉၉ ၁၀ ၁၄ ၂၄ ၁၆ ၂၄ ၄၀ ၁၂ ၁၇ ၂၉ ၁၂ ၁၇ ၂၉ ၅၇၅ ၃၈၄ ၉၅၉
၄၆ ၁၉၉၉-၀၀ ၁၁ ၂၀ ၁၄ ၂၃ ၁၅ ၂၄ ၃၉ ၁၅ ၂၁ ၃၆ ၅၉၀ ၄၀၅ ၉၉၅
၄၇ ၂၀၀၀-၀၁ ၁၆ ၁၀ ၁၉ ၁၃ ၂၂ ၁၂ ၂၁ ၅၉၉ ၄၁၇ ၁၀၁၆
၄၈ ၂၀၀၁-၀၂ ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၁၄ ၁၀ ၁၉ ၁၀ ၁၉ ၆၀၈ ၄၂၇ ၁၀၃၅
၄၉ ၂၀၀၂-၀၃ ၁၀ ၁၈ ၁၄ ၁၂ ၆၁၂ ၄၃၅ ၁၀၄၇
၅၀ ၂၀၀၃-၀၄ ၁၂ ၁၁ ၂၃ ၁၀ ၁၇ ၁၀ ၁၇ ၆၂၂ ၄၄၂ ၁၀၆၄
၅၁ ၂၀၀၄-၀၅ ၁၀ ၁၆ ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၆၂၇ ၄၄၂ ၁၀၆၉
၅၂ ၂၀၀၅-၀၆ ၁၇ ၂၆ ၁၄ ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၆၃၇ ၄၅၂ ၁၀၈၉
၅၃ ၂၀၀၆-၀၇ ၁၀ ၁၅ ၂၅ ၁၅ ၂၄ ၁၄ ၁၄ ၆၄၂ ၄၆၁ ၁၁၀၃
၅၄ ၂၀၀၇-၀၈ ၁၂ ၁၅ ၂၄ ၁၄ ၂၃ ၁၄ ၂၂ ၆၅၆ ၄၆၉ ၁၁၂၅
၅၅ ၂၀၀၈-၀၉ ၁၅ ၂၃ ၁၄ ၂၂ ၆၆၄ ၄၈၃ ၁၁၄၇
၅၆ ၂၀၀၉-၁၀ ၁၇ ၆၆၆ ၄၈၆ ၁၁၅၂
၅၇ ၂၀၁၀-၁၁ ၁၁ ၁၉ ၁၆ ၆၆၇ ၄၉၀ ၁၁၅၇
၅၈ ၂၀၁၁-၁၂ ၁၁ ၁၆ ၁၅ ၁၃ ၁၃ ၆၇၂ ၄၉၈ ၁၁၇၀
၅၉ ၂၀၁၂-၁၃ ၁၂ ၁၈ ၃၀ ၁၃ ၁၄ ၁၄ ၆၈၀ ၅၀၄ ၁၁၈၄
၆၀ ၂၀၁၃-၁၄ ၁၄ ၁၀ ၂၄ ၁၀ ၁၄ ၂၄ ၁၃ ၁၃ ၆၈၅ ၅၁၂ ၁၁၉၇
၆၁ ၂၀၁၄-၁၅ ၁၄ ၁၁ ၂၅ ၁၃ ၂၀ ၁၃ ၂၂ ၁၃ ၂၁ ၆၉၃ ၅၂၅ ၁၂၁၈
၆၂ ၂၀၁၅-၁၆ ၂၆ ၃၄ ၁၄ ၁၀ ၂၄ ၁၄ ၂၁ ၁၁ ၁၈ ၇၀၄ ၅၃၂ ၁၂၃၆
၆၃ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၇ ၁၇ ၄၄ ၁၆ ၂၃ ၁၁ ၁၉ ၁၁ ၁၉ ၇၁၅ ၅၄၀ ၁၂၅၅
၆၄ ၂၀၁၇-၁၈ ၁၃ ၁၁ ၂၄ ၁၉ ၁၄ ၃၃ ၁၃ ၁၉ ၁၃ ၁၈ ၇၂၈ ၅၄၅ ၁၂၇၃

ပန်းချီပန်းပုကျောင်း(ရန်ကုန်)၏ ကျောင်းတက်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများစာရင်း

စဉ် ခုနှစ် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် တတိယနှစ် တတိယနှစ်အောင် ဆတိုးပေါင်း
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၁၉၅၄-၅၅ ၄၇ ၄၇ ၂၅ ၂၅ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၁၃
၁၉၅၅-၅၆ ၄၁ ၄၁ ၂၂ ၂၂ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၃၈ ၃၈
၁၉၅၆-၅၇ ၃၃ ၃၃ ၄၀ ၄၀ ၄၅ ၄၅
၁၉၅၇-၅၈ ၄၂ ၄၂ ၁၃ ၁၃ ၂၀ ၂၀ ၁၃ ၁၃ ၅၈ ၅၈
၁၉၅၈-၅၉ ၄၅ ၄၅ ၂၃ ၂၃ ၁၂ ၁၂ ၁၁ ၁၁ ၆၉ ၆၉
၁၉၅၉-၆၀ ၂၂ ၂၂ ၁၇ ၁၇ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၈၁ ၈၁
၁၉၆၀-၆၁ ၄၅ ၄၅ ၈၃ ၈၃
၁၉၆၁-၆၂ ၆၀ ၆၀ ၁၅ ၁၅ ၈၄ ၈၄
၁၉၆၂-၆၃ ၄၃ ၄၃ ၃၁ ၃၁ ၉၀ ၉၀
၁၀ ၁၉၆၃-၆၄ ၁၈ ၁၈ ၂၈ ၂၈ ၃၀ ၃၀ ၂၈ ၂၈ ၁၁၈ ၁၁၈
၁၁ ၁၉၆၄-၆၅ ၄၂ ၄၂ ၁၃ ၁၃ ၂၆ ၂၆ ၂၅ ၂၅ ၁၄၃ ၁၄၃
၁၂ ၁၉၆၅-၆၆ ၄၁ ၄၁ ၂၇ ၂၇ ၁၂ ၁၂ ၁၁ ၁၁ ၁၅၄ ၁၅၄
၁၃ ၁၉၆၆-၆၇ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၅ ၂၅ ၁၇၉ ၁၇၉
၁၄ ၁၉၆၇-၆၈ ၃၄ ၃၄ ၁၉ ၁၉ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၀၅ ၂၀၅
၁၅ ၁၉၆၈-၆၉ ၄၃ ၄၃ ၂၇ ၂၇ ၁၈ ၁၈ ၁၈ ၁၈ ၂၂၃ ၂၂၃
၁၆ ၁၉၆၉-၇၀ ၃၀ ၃၀ ၂၅ ၂၅ ၂၆ ၂၆ ၂၃ ၂၃ ၂၄၆ ၂၄၆
၁၇ ၁၉၇၀-၇၁ ၃၀ ၃၀ ၂၂ ၂၂ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၅ ၂၇၁ ၂၇၁
၁၈ ၁၉၇၁-၇၂ ၄၂ ၄၂ ၂၄ ၂၄ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၁၉ ၂၉၀ ၂၉၀
၁၉ ၁၉၇၂-၇၃ ၂၆ ၂၆ ၃၆ ၃၆ ၂၃ ၂၃ ၁၉ ၁၉ ၃၀၉ ၃၀၉
၂၀ ၁၉၇၃-၇၄ ၂၈ ၂၈ ၂၆ ၂၆ ၃၅ ၃၅ ၃၅ ၃၅ ၃၄၄ ၃၄၄
၂၁ ၁၉၇၄-၇၅ ၂၅ ၂၅ ၂၂ ၂၂ ၂၄ ၂၄ ၂၀ ၂၀ ၃၆၄ ၃၆၄
၂၂ ၁၉၇၅-၇၆ ၂၃ ၂၃ ၂၀ ၂၀ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၃၉၀ ၃၉၀
၂၃ ၁၉၇၆-၇၇ ၂၂ ၂၂ ၂၀ ၂၀ ၁၆ ၁၆ ၁၆ ၁၆ ၄၀၆ ၄၀၆
၂၄ ၁၉၇၇-၇၈ ၃၄ ၃၄ ၂၁ ၂၁ ၁၈ ၁၈ ၁၇ ၁၇ ၄၂၃ ၄၂၃
၂၅ ၁၉၇၈-၇၉ ၃၆ ၃၆ ၂၇ ၂၇ ၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀ ၄၄၃ ၄၄၃
၂၆ ၁၉၇၉-၈၀ ၂၈ ၂၈ ၃၀ ၃၀ ၂၇ ၂၇ ၂၇ ၂၇ ၄၇၀ ၄၇၀
၂၇ ၁၉၈၀-၈၁ ၂၉ ၂၉ ၂၆ ၂၆ ၂၉ ၂၉ ၂၉ ၂၉ ၄၉၉ ၄၉၉
၂၈ ၁၉၈၁-၈၂ ၂၈ ၂၈ ၂၉ ၂၉ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၂၆ ၅၂၅ ၅၂၅
၂၉ ၁၉၈၂-၈၃ ၂၉ ၂၉ ၂၈ ၂၈ ၂၉ ၂၉ ၂၉ ၂၉ ၅၅၄ ၅၅၄
၃၀ ၁၉၈၃-၈၄ ၂၉ ၃၄ ၂၄ ၂၄ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၂၈ ၅၈၂ ၅၈၂
၃၁ ၁၉၈၄-၈၅ ၂၆ ၃၁ ၂၈ ၃၃ ၂၄ ၂၄ ၂၄ ၂၄ ၆၀၆ ၆၀၆
၃၂ ၁၉၈၅-၈၆ ၂၄ ၂၉ ၂၀ ၂၃ ၂၈ ၃၃ ၂၇ ၃၂ ၆၃၃ ၆၃၈
၃၃ ၁၉၈၆-၈၇ ၂၄ ၃၀ ၂၄ ၂၉ ၂၀ ၂၂ ၂၀ ၂၂ ၆၅၃ ၆၆၀
၃၄ ၁၉၈၇-၈၈ ၁၁ ၁၁ ၂၆ ၃၂ ၂၄ ၂၉ ၂၁ ၂၆ ၆၇၄ ၁၂ ၆၈၆
၃၅ ၁၉၈၈-၈၉ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၂၆ ၃၁ ၂၆ ၃၁ ၇၀၀ ၁၇ ၇၁၇
၃၆ ၁၉၈၉-၉၀ ၁၆ ၂၀ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၀ ၁၀ ၇၁၀ ၁၇ ၇၂၇
၃၇ ၁၉၉၀-၉၁ ၁၃ ၁၆ ၁၆ ၂၀ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၇၂၁ ၁၇ ၇၃၈
၃၈ ၁၉၉၁-၉၂ ၁၉ ၁၀ ၂၉ ၁၃ ၁၆ ၁၆ ၂၀ ၁၄ ၁၈ ၇၃၅ ၂၁ ၇၅၆
၃၉ ၁၉၉၂-၉၃ ၂၀ ၂၃ ၁၉ ၁၀ ၂၉ ၁၃ ၁၆ ၁၃ ၁၆ ၇၄၈ ၂၄ ၇၇၂
၄၀ ၁၉၉၃-၉၄ ၁၈ ၂၁ ၂၀ ၂၃ ၁၉ ၂၇ ၁၉ ၂၇ ၇၆၇ ၃၂ ၇၉၉
၄၁ ၁၉၉၄-၉၅ ၁၇ ၂၁ ၁၅ ၁၈ ၁၇ ၁၉ ၁၇ ၁၉ ၇၈၄ ၃၄ ၈၁၈
၄၂ ၁၉၉၅-၉၆ ၁၄ ၂၇ ၁၇ ၂၁ ၁၄ ၁၇ ၁၄ ၁၇ ၇၉၈ ၃၇ ၈၃၅
၄၃ ၁၉၉၆-၉၇ ၂၈ ၃၀ ၁၇ ၁၈ ၁၇ ၁၇ ၁၇ ၁၇ ၅၁၈ ၃၇ ၈၅၂
၄၄ ၁၉၉၇-၉၈ ၂၅ ၂၈ ၂၄ ၂၆ ၁၆ ၁၇ ၁၆ ၁၇ ၈၃၁ ၃၈ ၈၆၉
၄၅ ၁၉၉၈-၉၉ ၃၀ ၃၆ ၂၁ ၂၄ ၂၄ ၂၆ ၂၄ ၂၆ ၈၅၅ ၄၀ ၈၉၅
၄၆ ၁၉၉၉-၀၀ ၃၃ ၃၄ ၂၁ ၂၅ ၁၉ ၂၂ ၁၉ ၂၂ ၈၇၄ ၄၃ ၉၁၇
၄၇ ၂၀၀၀-၀၁ ၃၃ ၃၆ ၃၂ ၃၃ ၂၀ ၂၃ ၂၀ ၂၃ ၈၉၄ ၄၆ ၉၄၀
၄၈ ၂၀၀၁-၀၂ ၂၅ ၂၈ ၂၄ ၂၆ ၂၆ ၂၈ ၂၃ ၂၅ ၉၁၇ ၄၈ ၉၆၅
၄၉ ၂၀၀၂-၀၃ ၂၄ ၂၆ ၂၁ ၂၄ ၂၁ ၂၃ ၂၁ ၂၃ ၉၃၈ ၅၀ ၉၈၈
၅၀ ၂၀၀၃-၀၄ ၁၄ ၁၅ ၂၂ ၂၄ ၂၁ ၂၄ ၂၁ ၂၄ ၉၅၉ ၅၃ ၁၀၁၂
၅၁ ၂၀၀၄-၀၅ ၁၉ ၂၁ ၁၂ ၁၃ ၁၈ ၂၀ ၁၈ ၂၀ ၉၇၇ ၅၅ ၁၀၃၂
၅၂ ၂၀၀၅-၀၆ ၂၇ ၃၁ ၁၆ ၁၇ ၁၂ ၁၃ ၁၂ ၁၃ ၉၈၉ ၅၆ ၁၀၄၅
၅၃ ၂၀၀၆-၀၇ ၂၅ ၃၁ ၂၅ ၂၉ ၁၄ ၁၅ ၁၄ ၁၅ ၁၀၀၃ ၅၇ ၁၀၆၀
၅၄ ၂၀၀၇-၀၈ ၁၂ ၂၃ ၂၉ ၂၅ ၂၉ ၂၃ ၂၇ ၁၀၂၆ ၆၁ ၁၀၈၇
၅၅ ၂၀၀၈-၀၉ ၁၂ ၁၃ ၁၁ ၂၀ ၂၅ ၂၀ ၂၄ ၁၀၄၆ ၆၅ ၁၁၁၁
၅၆ ၂၀၀၉-၁၀ ၁၃ ၁၅ ၁၁ ၁၂ ၁၀၅၀ ၆၈ ၁၁၁၈
၅၇ ၂၀၁၀-၁၁ ၁၄ ၁၆ ၁၂ ၁၄ ၁၁ ၁၂ ၁၁ ၁၂ ၁၀၆၁ ၆၉ ၁၁၃၀
၅၈ ၂၀၁၁-၁၂ ၁၀ ၁၁ ၁၀၇၀ ၇၁ ၁၁၄၁
၅၉ ၂၀၁၂-၁၃ ၁၀ ၁၃ ၁၀၇၅ ၇၃ ၁၁၄၈
၆၀ ၂၀၁၃-၁၄ ၁၂ ၁၀ ၁၂ ၁၀၇၉ ၇၄ ၁၁၅၃
၆၁ ၂၀၁၄-၁၅ ၁၈ ၁၈ ၁၁ ၁၄ ၁၁ ၁၃ ၁၁ ၁၀၈၈ ၇၆ ၁၁၆၄
၆၂ ၂၀၁၅-၁၆ ၁၀ ၁၀ ၁၁ ၁၁ ၁၀၉၇ ၇၈ ၁၁၇၅
၆၃ ၂၀၁၆-၁၇ ၁၄ ၁၈ ၁၁၀၄ ၇၈ ၁၁၈၂
၆၄ ၂၀၁၇-၁၈ ၁၁ ၁၁၀၆ ၇၈ ၁၁၈၄

ပန်တျာကျောင်း(မန္တလေး)၏ ကျောင်းတက်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများစာရင်း

စဉ် ခုနှစ် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် တတိယနှစ် တတိယနှစ်အောင် ဆတိုးပေါင်း
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၁၉၅၂-၅၃
၁၉၅၃-၅၄
၁၉၅၄-၅၅ ၂၅ ၁၀ ၃၅
၁၉၅၅-၅၆ ၂၄ ၂၅ ၂၄ ၁၀ ၃၄
၁၉၅၆-၅၇ ၃၀ ၃၅ ၂၁ ၂၄ ၁၄ ၂၀ ၁၄ ၂၀ ၁၈ ၂၅
၁၉၅၇-၅၈ ၃၀ ၃၅ ၂၇ ၃၂ ၁၀ ၁၁ ၁၀ ၁၁ ၂၈ ၃၆
၁၉၅၈-၅၉ ၂၃ ၃၀ ၃၀ ၃၅ ၁၂ ၁၅ ၁၂ ၁၅ ၄၀ ၁၁ ၅၁
၁၉၅၉-၆၀ ၁၇ ၂၄ ၁၅ ၂၂ ၁၆ ၁၈ ၁၆ ၁၈ ၅၆ ၁၃ ၆၉
၁၉၆၀-၆၁ ၂၇ ၁၂ ၃၉ ၁၆ ၂၃ ၁၄ ၁၈ ၁၄ ၁၈ ၇၀ ၁၇ ၈၇
၁၀ ၁၉၆၁-၆၂ ၂၃ ၁၀ ၃၃ ၂၆ ၁၀ ၃၆ ၁၁ ၁၁ ၇၈ ၂၀ ၉၈
၁၁ ၁၉၆၂-၆၃ ၃၁ ၁၁ ၄၂ ၂၀ ၂၈ ၁၂ ၁၂ ၈၇ ၂၃ ၁၁၀
၁၂ ၁၉၆၃-၆၄ ၂၀ ၂၅ ၂၆ ၁၁ ၃၇ ၁၄ ၁၇ ၁၄ ၁၇ ၁၀၁ ၂၆ ၁၂၇
၁၃ ၁၉၆၄-၆၅ ၁၆ ၂၁ ၁၈ ၂၆ ၁၈ ၂၆ ၁၁၉ ၃၄ ၁၅၃
၁၄ ၁၉၆၅-၆၆ ၄၉ ၁၁ ၆၀ ၁၂ ၁၂ ၁၂၈ ၃၇ ၁၆၅
၁၅ ၁၉၆၆-၆၇ ၂၁ ၂၄ ၄၄ ၁၁ ၅၅ ၁၂၈ ၃၇ ၁၆၅
၁၆ ၁၉၆၇-၆၈ ၁၂ ၂၀ ၂၃ ၂၈ ၁၀ ၃၈ ၂၈ ၁၀ ၃၈ ၁၅၆ ၄၇ ၂၀၃
၁၇ ၁၉၆၈-၆၉ ၂၁ ၂၉ ၁၀ ၁၅ ၁၇ ၁၅ ၁၇ ၁၇၁ ၄၉ ၂၂၀
၁၈ ၁၉၆၉-၇၀ ၃၁ ၃၉ ၁၆ ၂၄ ၁၇၇ ၅၁ ၂၂၈
၁၉ ၁၉၇၀-၇၁ ၁၈ ၂၄ ၁၉ ၂၇ ၁၅ ၁၃ ၁၈၃ ၅၈ ၂၄၁
၂၀ ၁၉၇၁-၇၂ ၂၉ ၃၇ ၁၈ ၂၄ ၁၅ ၁၉ ၁၅ ၁၉ ၁၉၈ ၆၂ ၂၆၀
၂၁ ၁၉၇၂-၇၃ ၂၁ ၂၇ ၂၅ ၃၃ ၁၄ ၁၉ ၁၂ ၁၅ ၂၁၀ ၆၅ ၂၇၅
၂၂ ၁၉၇၃-၇၄ ၂၀ ၂၃ ၂၀ ၂၆ ၂၃ ၃၀ ၂၁ ၂၇ ၂၃၁ ၇၁ ၃၀၂
၂၃ ၁၉၇၄-၇၅ ၂၂ ၂၉ ၁၉ ၂၀ ၁၅ ၂၁ ၁၄ ၂၀ ၂၄၅ ၇၇ ၃၂၂
၂၄ ၁၉၇၅-၇၆ ၁၀ ၁၂ ၂၂ ၂၁ ၂၈ ၁၇ ၁၈ ၁၇ ၁၈ ၂၆၂ ၇၈ ၃၄၀
၂၅ ၁၉၇၆-၇၇ ၁၆ ၂၂ ၁၂ ၂၁ ၁၇ ၂၄ ၁၆ ၂၃ ၂၇၈ ၈၅ ၃၆၃
၂၆ ၁၉၇၇-၇၈ ၁၃ ၁၈ ၁၆ ၂၂ ၁၂ ၂၀ ၁၂ ၁၉ ၂၈၅ ၉၇ ၃၈၂
၂၇ ၁၉၇၈-၇၉ ၁၃ ၁၀ ၂၃ ၁၃ ၁၈ ၁၅ ၂၀ ၁၂ ၁၇ ၂၉၇ ၁၀၂ ၃၉၉
၂၈ ၁၉၇၉-၈၀ ၂၆ ၁၆ ၄၂ ၁၀ ၁၈ ၁၀ ၁၅ ၁၄ ၃၀၆ ၁၀၇ ၄၁၃
၂၉ ၁၉၈၀-၈၁ ၁၆ ၂၀ ၂၆ ၁၆ ၄၂ ၁၆ ၁၆ ၃၁၃ ၁၁၆ ၄၂၉
၃၀ ၁၉၈၁-၈၂ ၁၇ ၂၁ ၁၀ ၁၄ ၂၃ ၁၆ ၃၉ ၂၃ ၁၆ ၃၉ ၃၃၆ ၁၃၂ ၄၆၈
၃၁ ၁၉၈၂-၈၃ ၁၇ ၂၁ ၁၆ ၂၀ ၁၃ ၁၃ ၃၄၅ ၁၃၆ ၄၈၁
၃၂ ၁၉၈၃-၈၄ ၃၁ ၃၉ ၁၄ ၁၈ ၁၅ ၁၉ ၁၅ ၁၉ ၃၆၀ ၁၄၀ ၅၀၀
၃၃ ၁၉၈၄-၈၅ ၁၉ ၂၅ ၁၅ ၃၃ ၁၂ ၁၅ ၁၂ ၁၅ ၃၇၂ ၁၄၃ ၅၁၅
၃၄ ၁၉၈၅-၈၆ ၂၀ ၁၀ ၃၀ ၁၄ ၁၉ ၂၁ ၂၉ ၂၁ ၂၉ ၃၉၃ ၁၅၁ ၅၄၄
၃၅ ၁၉၈၆-၈၇ ၂၁ ၁၃ ၃၄ ၁၅ ၁၀ ၂၅ ၁၁ ၁၃ ၁၁ ၁၃ ၄၀၄ ၁၅၃ ၅၅၇
၃၆ ၁၉၈၇-၈၈ ၁၁ ၁၄ ၂၁ ၁၃ ၃၄ ၂၄ ၂၉ ၂၁ ၂၆ ၄၂၅ ၁၅၈ ၅၈၃
၃၇ ၁၉၈၈-၈၉ ၁၀ ၁၅ ၁၁ ၁၄ ၂၁ ၁၃ ၃၄ ၂၁ ၁၃ ၃၄ ၄၄၆ ၁၇၁ ၆၁၇
၃၈ ၁၉၈၉-၉၀ ၁၄ ၂၃ ၁၀ ၁၅ ၁၀ ၁၃ ၁၁ ၁၄ ၄၅၇ ၁၇၄ ၆၃၁
၃၉ ၁၉၉၀-၉၁ ၁၅ ၁၈ ၃၃ ၁၄ ၂၃ ၁၀ ၁၅ ၁၀ ၁၅ ၄၆၇ ၁၇၉ ၆၄၆
၄၀ ၁၉၉၁-၉၂ ၁၄ ၂၂ ၁၄ ၁၈ ၃၂ ၁၄ ၂၂ ၁၄ ၂၂ ၄၈၁ ၁၈၇ ၆၆၈
၄၁ ၁၉၉၂-၉၃ ၁၇ ၂၆ ၁၂ ၂၀ ၁၄ ၁၇ ၃၁ ၁၄ ၁၇ ၃၁ ၄၉၅ ၂၀၄ ၆၉၉
၄၂ ၁၉၉၃-၉၄ ၂၅ ၁၄ ၃၉ ၁၇ ၂၅ ၁၂ ၂၀ ၁၂ ၂၀ ၅၀၃ ၂၁၆ ၇၁၉
၄၃ ၁၉၉၄-၉၅ ၂၄ ၂၂ ၄၆ ၂၅ ၁၄ ၃၉ ၁၇ ၂၄ ၁၇ ၂၄ ၅၂၀ ၂၂၃ ၇၄၃
၄၄ ၁၉၉၅-၉၆ ၁၅ ၂၃ ၂၃ ၁၁ ၃၄ ၂၄ ၁၂ ၃၆ ၂၄ ၁၂ ၃၆ ၅၄၄ ၂၃၅ ၇၉၉
၄၅ ၁၉၉၆-၉၇ ၂၃ ၁၄ ၃၇ ၁၅ ၂၁ ၂၁ ၁၀ ၃၁ ၂၁ ၁၀ ၃၁ ၅၆၅ ၂၄၅ ၈၁၀
၄၆ ၁၉၉၇-၉၈ ၁၃ ၁၀ ၂၃ ၂၂ ၁၄ ၃၆ ၁၂ ၁၈ ၁၂ ၁၈ ၅၇၇ ၂၅၁ ၈၂၈
၄၇ ၁၉၉၈-၉၉ ၁၀ ၁၃ ၂၃ ၁၂ ၁၆ ၁၄ ၃၀ ၁၆ ၁၄ ၃၀ ၅၉၃ ၂၆၅ ၈၅၈
၄၈ ၁၉၉၉-၀၀ ၁၉ ၁၃ ၃၂ ၁၁ ၂၀ ၁၁ ၁၀ ၂၁ ၁၁ ၁၀ ၂၁ ၆၀၄ ၂၇၅ ၈၇၉
၄၉ ၂၀၀၀-၀၁ ၁၃ ၁၇ ၁၈ ၁၁ ၂၉ ၁၀ ၂၀ ၁၈ ၆၁၃ ၂၈၄ ၈၉၇
၅၀ ၂၀၀၁-၀၂ ၁၂ ၁၄ ၂၆ ၁၂ ၁၅ ၁၈ ၂၇ ၁၈ ၂၇ ၆၃၁ ၂၉၃ ၉၂၄
၅၁ ၂၀၀၂-၀၃ ၁၄ ၁၁ ၁၂ ၂၃ ၁၀ ၁၂ ၁၀ ၁၂ ၆၄၁ ၂၉၅ ၉၃၆
၅၂ ၂၀၀၃-၀၄ ၁၀ ၁၂ ၁၁ ၁၁ ၂၂ ၁၁ ၁၁ ၂၂ ၆၅၂ ၃၀၆ ၉၅၈
၅၃ ၂၀၀၄-၀၅ ၁၄ ၂၂ ၁၁ ၆၅၇ ၃၀၈ ၉၆၅
၅၄ ၂၀၀၅-၀၆ ၂၅ ၃၃ ၁၄ ၂၀ ၁၁ ၁၁ ၆၆၆ ၃၁၀ ၉၇၆
၅၅ ၂၀၀၆-၀၇ ၃၃ ၁၁ ၄၄ ၂၅ ၃၃ ၁၃ ၁၉ ၁၃ ၁၉ ၆၇၉ ၃၁၆ ၉၉၅
၅၆ ၂၀၀၇-၀၈ ၃၀ ၃၉ ၂၅ ၃၃ ၂၅ ၃၃ ၇၀၄ ၃၂၄ ၁၀၂၈
၅၇ ၂၀၀၈-၀၉ ၁၁ ၁၅ ၂၅ ၃၂ ၂၅ ၃၂ ၇၂၉ ၃၃၁ ၁၀၆၀
၅၈ ၂၀၀၉-၁၀ ၁၀ ၁၈ ၁၀ ၁၄ ၇၃၃ ၃၃၃ ၁၀၆၆
၅၉ ၂၀၁၀-၁၁ ၁၁ ၁၉ ၁၃ ၁၃ ၁၃ ၇၄၂ ၃၃၇ ၁၀၇၉
၆၀ ၂၀၁၁-၁၂ ၁၀ ၁၇ ၁၂ ၁၂ ၇၄၈ ၃၄၃ ၁၀၉၁
၆၁ ၂၀၁၂-၁၃ ၁၁ ၁၈ ၁၀ ၁၇ ၁၀ ၁၇ ၇၅၈ ၃၅၀ ၁၁၀၈
၆၂ ၂၀၁၃-၁၄ ၁၃ ၂၁ ၁၁ ၁၈ ၇၆၀ ၃၅၄ ၁၁၁၄
၆၃ ၂၀၁၄-၁၅ ၁၅ ၁၇ ၁၀ ၁၈ ၁၁ ၁၈ ၁၆ ၇၆၉ ၃၆၁ ၁၁၃၀
၆၄ ၂၀၁၅-၁၆ ၁၁ ၁၄ ၁၅ ၁၇ ၁၀ ၁၈ ၁၆ ၇၇၇ ၃၆၉ ၁၁၄၆
၆၅ ၂၀၁၆-၁၇ ၁၆ ၁၂ ၁၅ ၁၇ ၁၄ ၁၆ ၇၉၁ ၃၇၁ ၁၁၆၂
၆၆ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၀ ၁၂ ၃၂ ၁၄ ၁၂ ၁၀ ၇၉၉ ၃၇၃ ၁၁၇၂

ပန်းချီပန်းပုကျောင်း(မန္တလေး)၏ ကျောင်းတက်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများစာရင်း

စဉ် ခုနှစ် ပထမနှစ် ဒုတိယနှစ် တတိယနှစ် တတိယနှစ်အောင် ဆတိုးပေါင်း
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
၁၉၅၃-၅၄ ၂၁ ၂၃
၁၉၅၄-၅၅ ၂၄ ၂၈ ၂၁ ၂၃
၁၉၅၅-၅၆ ၂၄ ၂၈ ၂၁ ၂၃ ၂၁ ၂၃
၁၉၅၆-၅၇ ၂၄ ၂၈ ၂၄ ၂၈
၁၉၅၇-၅၈
၁၉၅၈-၅၉
၁၉၅၉-၆၀
၁၉၆၀-၆၁
၁၉၆၁-၆၂ ၂၂ ၂၂
၁၀ ၁၉၆၂-၆၃ ၁၄ ၁၇ ၂၂ ၂၂
၁၁ ၁၉၆၃-၆၄ ၁၄ ၁၇ ၂၀ ၂၀ ၁၅ ၁၅ ၁၈ ၁၈
၁၂ ၁၉၆၄-၆၅ ၁၄ ၁၄ ၁၅ ၁၈ ၁၄ ၁၇ ၃၂ ၃၅
၁၃ ၁၉၆၅-၆၆ ၁၄ ၁၄ ၃၈ ၄၁
၁၄ ၁၉၆၆-၆၇ ၂၃ ၂၇ ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၅၂ ၅၅
၁၅ ၁၉၆၇-၆၈ ၂၂ ၂၄ ၃၂ ၃၆ ၅၉ ၆၂
၁၆ ၁၉၆၈-၆၉ ၂၆ ၂၈ ၂၂ ၂၄ ၃၂ ၃၆ ၃၂ ၃၆ ၉၁ ၉၈
၁၇ ၁၉၆၉-၇၀ ၁၁ ၁၁ ၂၆ ၂၈ ၂၂ ၂၄ ၂၂ ၂၄ ၁၁၃ ၁၂၂
၁၈ ၁၉၇၀-၇၁ ၁၂ ၁၂ ၁၁ ၁၁ ၂၆ ၂၈ ၂၆ ၂၈ ၁၃၉ ၁၁ ၁၅၀
၁၉ ၁၉၇၁-၇၂ ၁၂ ၁၂ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၅၀ ၁၁ ၁၆၁
၂၀ ၁၉၇၂-၇၃ ၁၅ ၁၅ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၆၂ ၁၁ ၁၇၃
၂၁ ၁၉၇၃-၇၄ ၁၅ ၁၅ ၁၆၉ ၁၁ ၁၈၀
၂၂ ၁၉၇၄-၇၅ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ၁၅ ၁၈၄ ၁၁ ၁၉၅
၂၃ ၁၉၇၅-၇၆ ၁၀ ၁၉၁ ၁၁ ၂၀၂
၂၄ ၁၉၇၆-၇၇ ၁၀ ၁၀ ၂၀၀ ၁၂ ၂၁၂
၂၅ ၁၉၇၇-၇၈ ၂၀၅ ၁၄ ၂၁၉
၂၆ ၁၉၇၈-၇၉ ၁၆ ၁၆ ၂၁၂ ၁၆ ၂၂၈
၂၇ ၁၉၇၉-၈၀ ၁၀ ၁၀ ၁၂ ၁၂ ၂၁၉ ၁၆ ၂၃၅
၂၈ ၁၉၈၀-၈၁ ၁၀ ၁၀ ၂၂၈ ၁၆ ၂၄၄
၂၉ ၁၉၈၁-၈၂ ၁၀ ၁၃ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၁၀ ၂၃၈ ၁၆ ၂၅၄
၃၀ ၁၉၈၂-၈၃ ၁၁ ၁၃ ၂၄၅ ၁၇ ၂၆၂
၃၁ ၁၉၈၃-၈၄ ၁၅ ၁၇ ၁၁ ၁၃ ၁၁ ၁၁ ၂၅၆ ၁၇ ၂၇၃
၃၂ ၁၉၈၄-၈၅ ၂၀ ၂၃ ၁၃ ၁၅ ၂၆၃ ၁၇ ၂၈၀
၃၃ ၁၉၈၅-၈၆ ၁၆ ၁၈ ၁၃ ၁၅ ၁၃ ၁၅ ၂၇၆ ၁၉ ၂၉၅
၃၄ ၁၉၈၆-၈၇ ၁၃ ၁၆ ၁၂ ၁၄ ၁၂ ၁၄ ၂၈၈ ၂၁ ၃၀၉
၃၅ ၁၉၈၇-၈၈ ၁၂ ၁၃ ၁၃ ၁၆ ၂၉၅ ၂၁ ၃၁၆
၃၆ ၁၉၈၈-၈၉ ၁၂ ၁၃ ၁၃ ၁၆ ၁၃ ၁၄ ၃၀၈ ၂၂ ၃၃၀
၃၇ ၁၉၈၉-၉၀ ၁၂ ၁၃ ၁၀ ၁၀ ၃၁၈ ၂၂ ၃၄၀
၃၈ ၁၉၉၀-၉၁ ၃၂၃ ၂၂ ၃၄၅
၃၉ ၁၉၉၁-၉၂ ၁၀ ၁၂ ၃၂၇ ၂၂ ၃၄၉
၄၀ ၁၉၉၂-၉၃ ၁၁ ၁၀ ၁၂ ၃၃၃ ၂၂ ၃၅၅
၄၁ ၁၉၉၃-၉၄ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၀ ၁၂ ၁၀ ၁၂ ၃၄၃ ၂၄ ၃၆၇
၄၂ ၁၉၉၄-၉၅ ၁၁ ၁၁ ၁၁ ၁၀ ၃၅၁ ၂၆ ၃၇၇
၄၃ ၁၉၉၅-၉၆ ၁၆ ၁၇ ၁၁ ၁၁ ၃၅၉ ၂၆ ၃၈၅
၄၄ ၁၉၉၆-၉၇ ၁၁ ၁၃ ၁၆ ၁၇ ၃၆၆ ၂၆ ၃၉၂
၄၅ ၁၉၉၇-၉၈ ၁၅ ၁၆ ၁၁ ၁၃ ၁၆ ၁၇ ၁၄ ၁၅ ၃၈၀ ၂၇ ၄၀၇
၄၆ ၁၉၉၈-၉၉ ၁၅ ၁၆ ၁၅ ၁၆ ၁၁ ၁၃ ၁၁ ၃၈၉ ၂၉ ၄၁၈
၄၇ ၁၉၉၉-၀၀ ၁၈ ၂၂ ၁၃ ၁၄ ၁၀ ၁၁ ၁၀ ၁၁ ၃၉၉ ၃၀ ၄၂၉
၄၈ ၂၀၀၀-၀၁ ၃၂ ၃၄ ၁၇ ၂၁ ၁၃ ၁၄ ၁၃ ၁၄ ၄၁၂ ၃၁ ၄၄၃
၄၉ ၂၀၀၁-၀၂ ၁၈ ၂၂ ၂၇ ၂၈ ၁၆ ၁၉ ၁၆ ၁၉ ၄၂၈ ၃၄ ၄၆၂
၅၀ ၂၀၀၂-၀၃ ၁၀ ၁၅ ၁၉ ၂၄ ၂၅ ၂၄ ၂၅ ၄၅၂ ၃၅ ၄၈၇
၅၁ ၂၀၀၃-၀၄ ၁၂ ၁၂ ၁၃ ၁၇ ၁၃ ၁၇ ၄၆၅ ၃၉ ၅၀၄
၅၂ ၂၀၀၄-၀၅ ၁၂ ၁၂ ၄၇၁ ၃၉ ၅၁၀
၅၃ ၂၀၀၅-၀၆ ၁၆ ၁၆ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၁၂ ၄၈၃ ၃၉ ၅၂၂
၅၄ ၂၀၀၆-၀၇ ၁၁ ၁၂ ၁၅ ၁၅ ၄၉၂ ၃၉ ၅၃၁
၅၅ ၂၀၀၇-၀၈ ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၁၄ ၅၀၆ ၃၉ ၅၄၅
၅၆ ၂၀၀၈-၀၉ ၅၁၃ ၄၀ ၅၅၃
၅၇ ၂၀၀၉-၁၀ ၅၁၄ ၄၁ ၅၅၅
၅၈ ၂၀၁၀-၁၁ ၅၁၉ ၄၁ ၅၆၀
၅၉ ၂၀၁၁-၁၂ ၅၂၂ ၄၂ ၅၆၄
၆၀ ၂၀၁၂-၁၃ ၁၁ ၁၃ ၅၂၆ ၄၃ ၅၆၉
၆၁ ၂၀၁၃-၁၄ ၁၁ ၅၂၈ ၄၅ ၅၇၃
၆၂ ၂၀၁၄-၁၅ ၁၁ ၅၃၄ ၄၈ ၅၈၂
၆၃ ၂၀၁၅-၁၆ ၁၀ ၅၃၉ ၅၀ ၅၈၉
၆၄ ၂၀၁၆-၁၇ ၁၃ ၁၅ ၅၄၄ ၅၁ ၅၉၅
၆၅ ၂၀၁၇-၁၈ ၁၁ ၅၅၀ ၅၂ ၆၀၂