ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

လိပ်စာ – ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၃၅) နေပြည်တော်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                       –         ၀၆၇ ၄၀၈၃၈၃

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်              –         ၀၆၇ ၄၀၈၃၈၂

ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)                      –         ၀၆၇ ၄၀၈၄၃၆

ညွှန်ကြားရေးမှူး (သုတေသန-၁)     –         ၀၆၇ ၄၁၈၄၂၃

ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန-၂)      –         ၀၆၇ ၄၁၈၄၂၃

ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန-၃)      –         ၀၁ ၆၅၈၁၅၂

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)           –         ၀၆၇ ၄၀၈၄၃၇

ရုံးအဖွဲ့ (နေပြည်တော်ရုံးချုပ်)          –        ၀၆၇ ၄၀၈၃၈၄၊ ဖက်-၀၆၇ ၄၀၈၄၅၉

မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့                             –         ၀၁ ၆၅၈၁၅၂

ရန်ကုန်ရုံး(ရန်ကင်း)                        –          ၀၁ ၆၅၈၁၅၂

ရန်ကုန်ရုံး(ပြည်လမ်း)                       – ၀၁ ၃၉၅၁၉၀၊ ၀၁ ၃၉၅၁၉၂

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)

ညွှန်ကြားရေးမှူး                              –       ၀၁   ၆၆၂၄၇၀

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး                   –       ၀၁   ၆၆၀၃၈၀

ရုံးအဖွဲ့                                                 –         ၀၁    ၆၆၃၉၀၂

 

အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(နေပြည်တော်)

ညွှန်ကြားရေးမှူး                              –       ၀၆၇ ၄၁၈၄၂၅

ရုံးအဖွဲ့                                             –       ၀၆၇ ၄၁၈၄၂၆