သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်း

  • တက္ကသိုလ်ဝင်စားမေးပွဲအားမည်သည့်ဘာသာတွဲဖြင့်မဆိုအောင်မြင်ရမည်။
  • ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအထူးပြုဘာသာရပ်နှင့်ကိုက်ညီသော ကိုယ်အင်္ဂါ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူဖြစ်ရမည်။
  • အနုပညာဝါသနာပါသူဖြစ်ရမည်။