ပြည်ပတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

တက္ကသိုလ်၏သင်ကြားမှုစနစ်များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ပြည်ပတက္ကသိုလ်များနှင့် အောက်ပါအတိုင်း သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ MoU ​ရေးထိုး၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် –

  • ၂၆-၁-၂၀၀၈ ရက်နေ့ ။ Korean National University of Arts (KNUA), Korea.
  • ၆-၁၂-၂၀၁၀ ရက်နေ့ ။ Ban Somdejchaoprya Rajabhat University (BSRU), Thailand.
  • ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့ ။ Ban Somdejchaoprya Rajabhat University (BSRU), Thailand.
  • ၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ ။ Khon Kaen University, Thailand.
  • ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ ။ Mahasarakham University, Thailand.
  • ၂၂-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ။  Music for One Foundation, Korea
  • ၈-၆-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ။  Bunditpatanasilpa Institute (BPI), Thailand
  • ၄-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့   ။  Tokyo University of the Arts (TUA), Japan
BSRU &NUAC(Ygn) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၁၀-၃-၂၀၁၆)
Tokyo University of Arts& NUAC(Ygn) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၄-၇-၂၀၁၈)
Tokyo University of Arts& NUAC(Ygn) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၄-၇-၂၀၁၈)