အာဆီယံကဏ္ဍ (ASCC)

၁။      အာဆီယံ လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင်ရှိ ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ

(က)    သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန (တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာန)

Ministry of Religious Affairs and Culture (Focal Ministry)

(ခ)      ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Information

(ဂ)     စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation

(ဃ)    သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

(င)      ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Education

(စ)     ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Health and Sports

(ဆ)    အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Labour, Immigration and Population

(ဇ)     လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်      ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement

(စျ)     ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

Union Civil Service Board

၂။       အာဆီယံ လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင်ရှိ ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများတွင် ပါဝင်သည့် ဌာနများ၊ ကော်မတီများနှင့် အစည်းအဝေးအမည်များ

က။     သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန (တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာန)

(Ministry of Religious Affairs and Culture) (Focal Ministry)

 • ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)

(အာဆီယံ လူမှုရေး-ယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အဝန်း)

 • ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)

(အာဆီယံယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး)

 • Senior Officials Meeting on Culture and Arts (SOMCA)

(အာဆီယံ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး

 • Senior Official’s Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community (SOCA)

လူမှု-ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများကော်မတီအစည်းအဝေး

 • Coordination Conference for the ASEAN Socio-Cultural Community (SOC-COM)

(အာဆီယံ လူမှု-ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေး အစည်းအဝေး

 • Committee on Culture and Information (COCI)

(ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြန်ကြားရေးကော်မတီ)

 • Sub-Committee on Culture (SCC)

(ယဉ်ကျေးမှု ဆပ်ကော်မတီ)

 • Working Group on Culture of Prevention (WG CoP)

(တားဆီးကာကွယ်ခြင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့)

ခ။      ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

(Ministry of Information)

 • ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)

(အာဆီယံ ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး)

 • Senior Officials Meeting Responsible for Information (SOMRI)

(အာဆီယံ ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး

 • Sub-Committee on Information (SCI)

(ပြန်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီ)

ဂ။      စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation)

 • ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE)

(အာဆီယံ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE)

(အာဆီယံကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိ ကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF)

(အာဆီယံလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး)

 • Special Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (Special SOM-AMAF)

(အာဆီယံ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး၏ အဆင့််မြင့် အရာရှိကြီးများ အထူးအစည်းအဝေး)

ASEAN Senior Officials Meeting on Agriculture and Forestry (SOM-AMAF)

(အာဆီယံ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး)

 • ASEAN Senior Officials Meeting on Forestry ( ASOF)

(အာဆီယံ သစ်တောဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး)

ဃ။     သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

(Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation)

 • ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM)

(အာဆီယံသဘာဝဘေးအန္တရာယ်   စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး)

 • ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)

(အာဆီယံသဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ)

 • ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME)

(အာဆီယံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး)

 • ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment (ASOEN)

(အာဆီယံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်း အဝေး)

 • The Meeting of the ASEAN Senior Officials on Forestry ( ASOF)

(အာဆီယံ သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • Conference of the parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution( COP)

(နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မီးခိုးမြူငွေ့ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ အာဆီယံသဘောတူညီချက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များ အစည်းများ)

 • Committee under COP to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COM)

(နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မီးခိုးမြူငွေ့ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ အာဆီယံသဘောတူညီချက် ကော်မတီ)

 • ASEAN Centre for Biodiversity (ACB)

(အာဆီယံဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲစင်တာ)

 • ASEAN Coordinating Council (ACC)

(အာဆီယံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ)

 • ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC)

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မီးခိုးမြူငွေ့ထိန်းချုပ် ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ

 • ASEAN Committee on Education (ACE)

(အာဆီယံပညာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ)

 • ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME)

အာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး

 • ASEAN Ministerial Meeting on Haze (AMMH)

အာဆီယံ မီးခိုးမြူငွေ့ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေး

 • ASEAN Climate Resilience Network (ASEAN CRN)

အာဆီယံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိရေး ကွန်ယက်

 • ASEAN Senior Officials Meeting on Environment (ASOEN)

အာဆီယံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများအဖွဲ့

 • ASEAN Task Force on Peatlands (ATFP)

အာဆီယံ သစ်ဆွေးမြေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on ASEAN Seas and Marine Environment (AWGASME)

အာဆီယံ ပင်လယ်များနှင့် အဏ္ဏဝါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)

အာဆီယံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME)

အာဆီယံ ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အဏ္ဏဝါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on Chemicals and Waste (AWGCW)

အာဆီယံ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on Environmental Education (AWGEE)

အာဆီယံ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာပေး ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on Environmental Management (AWGEM)

အာဆီယံ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံ ခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC)

အာဆီယံ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောမြို့တော် တည်ဆောက် ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (AWGNCB)

အာဆီယံသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • ASEAN Working Group on Water Resources Management (AWGWRM)

အာဆီယံရေသယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အစိုးရ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့

 • Measurable Action for Haze-Free Sustainable Forest, Land and Water Management in Southeast Asia (MAHFSA)

အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် မီးခိုး မြူငွေ့ကင်းစင်၍ ရေရှည် တည်တံ့သော သစ်တော၊ မြေနှင့် ရေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း

 • Multilateral Environmental Agreements (MEAs)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံသဘော တူညီချက်များ

 • National Commission for Environmental Affairs (NCEA)

အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ကော်မရှင်

 • National Environment Agency (NEA)

အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း

 • National Solid Waste Management Commission Secretariat-Environmental (NSWMCSE)

အမျိုးသားအဆင့် အစိုင်အခဲ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မရှင် အတွင်းရေး မှူးချုပ်ရုံး

 • Regional Haze Action Plan (RHAP)

ဒေသတွင်း မီးခိုးမြူငွေ့ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်

 • United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မူဘောင်ကွန်ဗင်းရှင်း

 • Working Group on Nature Conservation (WGNC)

သဘာဝသယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့

 • Working Group on Trans-boundary Pollution(WGTP)

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မီးခိုးမြူငွေ့ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့

 • Water Resources and Environment Administration (WREA)

ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

င။    ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

(Ministry of Education)

 • ASEAN Education Ministers Meeting (ASED)

(အာဆီယံပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • ASEAN Senior Official Meeting on Education (SOM-ED)

(အာဆီယံပညာရေးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • ASEAN Ministerial Meeting on Science  Technology and Innovation (AMMSTI)

(အာဆီယံသိပ္ပံ ၊ နည်းပညာနှင့်် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation (COSTI)

(အာဆီယံသိပ္ပံ၊  နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ)

စ။     ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

(Ministry of Health and Sports)

 • ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)
 • (အာဆီယံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး)
 • Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD)

(အာဆီယံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • Senior Officials Meeting on Sports (SOMS)

(အာဆီယံ အားကစားဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး)

ဆ။    အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

(Ministry of Labour, Immigration and Population)

 • ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM)

(အာဆီယံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • ASEAN Senior Labour Officials Meeting

(အာဆီယံ အဆင့်မြင့်အလုပ်သမားအရာရှိကြီးများအစည်းဝေး)

 • ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers

(အလုပ်အကိုင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများ၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံ ကြေညာချက်စာတမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး အာဆီယံကော်မတီ)

ဇ။      လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

(Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement)

 • ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD)

အာဆီယံ လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအဆင့်အစည်းအဝေး

 • Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMWSWD)

လူမှုဝန်ထမ်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး

 • Senior Officials Meeting on Youth ( SOMY)

လူငယ်ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး

 • ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)

အာဆီယံသဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

 • ASEAN Committee on Women (ACW)

အာဆီယံအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ

 • ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rightsbn  of Women and Children ( ACWC)

အာဆီယံ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်မြှင့်တင် ရေး ကော်မရှင်

စျ။      ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

(Union Civil Service Board)

 • ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM)

အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍ

 • Preparatory Meeting for the ASEAN Cooperation on Civil Service Matters

အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး)

 • Senior Officials Meeting for the ASEAN Cooperation on Civil Service Matters

(အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • Heads Meeting for the ASEAN Cooperation on Civil Service Matters

(အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာအကြီးအကဲများအစည်းအဝေး)

 • ASEAN Heads of Civil Service Retreat

(အာဆီယံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ သီးသန့် အစည်းအဝေး)

 • Senior Officials Meeting for ACCSM+3

(အာဆီယံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာနှင့် အပေါင်းသုံး အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး)

 • Heads Meeting for ACCSM+3

(အာဆီယံနှင့်အပေါင်းသုံးနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ  အစည်းအဝေး)

 • ACCSM Focal Points Meeting

(အာဆီယံနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကဏ္ဍဆက်သွယ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များ အစည်းအဝေး)