စာအုပ်၊ စာတမ်းများ စုဆောင်းမှု

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)မှ စုဆောင်းထားရှိသော စာပေပစ္စည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

အမျိုးအမည်

အုပ်ရေ(ရန်ကုန်)

စုစုပေါင်း

စာအုပ်

မြန်မာ

၁၃၁၄၅၇

၁၇၃၅၃၁

အင်္ဂလိပ်

၄၂၀၇၄

မဂ္ဂဇင်း

မြန်မာ

၅၄၄၉၇

၅၆၆၄၈

အင်္ဂလိပ်

၂၁၅၁

ဂျာနယ်

မြန်မာ

၁၁၄၁၆၈

၁၁၇၁၉၄

အင်္ဂလိပ်

၃၀၂၆

သတင်းစာ

မြန်မာ

၈၁၆၄၃

၁၂၂၀၄၀

အင်္ဂလိပ်

၄၀၃၉၇

Books on Myanmar

၉၀၅

၉၀၅

စာတမ်းများ

၉၉၃

၉၉၃

အစိုးရထုတ်စာစု

၄၆၉

၄၆၉

မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း

၂၁၄၄

၂၁၄၄

ကုလသမဂ္ဂစာစု

၁၁၂၆၁

၁၁၂၆၁

၁၀ အာဆီယံစာစု

၄၉၇

၄၉၇

၁၁ ကလေးစာစု

၂၂၃၉

၂၂၃၉

၁၂ အထူးစာစု

၇၉၅၀

၇၉၅၀

၁၃ ပေစာ

၁၀၈၄၆

၁၀၈၄၆

၁၄ ပုရပိုက်

၂၀၂၁

၂၀၂၁

၁၅ ကမ္မဝါ

၅၀

၅၀

၁၆ လက်ရေးစာ

၃၄၆

၃၄၆

၁၇ မြေပုံ

၄၁၀

၄၁၀

စုစုပေါင်း

၅၀၉၅၄၄

၅၀၉၅၄၄