ဘွဲ့ / ဒီပလိုမာနှင့် သင်တန်းကာလ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ဂီတ) (သဘင်) (ပန်းချီ) (ပန်းပု) (ရုပ်ရှင်)

Bachelor of Arts (Music) (Dramatic Arts) (Painting) (Sculpture) (Cinema)

(၄) နှစ်
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ဂီတ) (သဘင်) (ပန်းချီ) (ပန်းပု) (ရုပ်ရှင်)

Master of Arts (Music)(Dramatic Arts)(Painting)(Sculpture)(Cinema)

(၂) နှစ်
ဘွဲ့လွန်ပြတိုက်ပညာဒီပလိုမာ

Postgraduate Diploma in Museology

(၁) နှစ်
ဘွဲ့လွန်အသုံးချရှေးဟောင်းသုတေသနပညာဒီပလိုမာ

Postgraduate Diploma in Applied Archaeology

(၁) နှစ်
ဘွဲ့လွန်စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီပလိုမာ

Postgraduate Diploma in Library Management

(၁) နှစ်
အချိန်ပိုင်းအနုပညာဒီပလိုမာ

(ဂီတ) (သဘင်) (ပန်းချီ) (ပန်းပု) (ဓာတ်ပုံ)

Diploma in Arts (Music) (Dramatic Arts) (Painting) (Sculpture) (Cinematography)

(၉) လ
မှတ်ချက် ။     ။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်သင်ကြားပါသည်။
အနုပညာကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ

Diploma in Computer Arts

(၁၀) လ