နွေရာသီပန်တျာနှင့်ပန်းချီသင်တန်း

နွေရာသီပန်တျာနှင့်ပန်းချီသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း

အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်၊မန္တလေး) တို့တွင် နွေရာသီပန်းချီသင်တန်းကို ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့၍ နွေရာသီပန်တျာသင်တန်းကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တွင်စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

နွေရာသီပန်တျာသင်တန်းသားနှင့်ပန်းချီသင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း

၁။      သင်တန်းဖွင့်မည့်နေရာ         (က)    အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

                                                (ခ)     အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ မန္တလေးမြို့။

၂။       အသက်                                     အသက်(၆)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။

၃။      သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း                ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ (၃၀)ရက်နေ့ထိ

၄။      သင်တန်းစတင်ဖွင့်မည့်နေ့              ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ(၄)ရက်နေ့မှ (၂၉)ရက်နေ့ထိ

၅။      သင်တန်းကာလ                           ရက်သတ္တပတ်(၄)ပတ်

၆။      တက်ရောက်လိုသောသင်တန်း         (က)    ပန်တျာ(အဆို/အက)

                                                          (ခ)     ပန်းချီ

ရ။      သင်တန်းအမျိုးအစား                     အခြေခံအဆင့်သင်တန်း၊ တန်းမြင့်သင်တန်း၊ နွေရာသီ

သင်ရိုးကုန် သင်တန်း

၈။      သင်တန်းအချိန်                            နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ နံနက်(၁၁:၃၀)နာရီအထိ

၉။      သင်တန်းကြေး                             ကျပ်- ၁၅၀၀ဝိ/-

၁၀။    လျှောက်လွှာ                               သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများသည် သင်တန်း

လျှောက်လွှာပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါကျောင်းများ တွင် ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

(က)    အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)။

အမှတ်(၁၃၁)ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊

ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း- ၀၁.၅၅၅၆၄၂

(ခ)     အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)။

          ၆၆လမ်း၊ ၂၀-၂၂လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။

          ဖုန်း- ၀၂.၄၀.၆၁၁၆၉ ၊ ၀၂.၄၀.၆၁၁၇၀

အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)နွေရာသီပန်တျာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသား/သူစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

အဆို

အခြေခံအက

အက(တန်းမြင့်)

ဆတိုးပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၇

၁၈

၂၇

၃၀

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၆

၁၈

၄၄

၅၁

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၅

၁၅

၆၁

၆၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၆၇

၇၄

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၆

၁၈

၈၅

၉၄

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၆

၁၇

၁၀

၁၀၁

၁၁၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၆

၁၉

၁၄

၁၁၉

၁၃၃

အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)နွေရာသီပန်းချီသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသား/သူစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

အခြေခံပန်းချီ

တန်းမြင့်ပန်းချီ

သင်ရိုးကုန်

ဆတိုးပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၄၀

၄၂

၈၂

၄၆

၄၅

၉၁

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၅၅

၅၄

၁၀၉

၁၀၁

၉၉

၂၀၀

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၇၃

၇၀

၁၄၃

၁၇၈

၁၇၃

၃၅၁

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၀

၅၅

၉၅

၁၆

၁၂

၂၈

၂၃၄

၂၄၀

၄၇၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၆၈

၆၂

၁၃၀

၁၇

၁၀

၂၇

၁၁

၃၂၆

၃၁၆

၆၄၂

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၆၂

၆၀

၁၂၂

၁၃

၂၁

၄၀၀

၃၉၁

၇၉၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၆၀

၅၃

၁၁၃

၁၅

၁၀

၂၅

၄၇၈

၄၅၉

၉၃၇

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၅၉

၆၄

၁၂၃

၁၀

၁၄

၂၄

၅၅၄

၅၃၈

၁၀၉၂

၁၀

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄၅

၇၅

၁၂၀

၁၀

၁၅

၂၅

၆၁၀

၆၃၅

၁၂၄၅

အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)နွေရာသီပန်တျာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသား/သူစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

အဆို

အခြေခံအက

အက(တန်းမြင့်)

ဆတိုးပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၁

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၃

၂၀

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၉

၂၆

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၂၅

၃၃

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၀

၃၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၃၉

၄၈

အနုပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)နွေရာသီပန်းချီသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသား/သူစာရင်း

စဉ်

ခုနှစ်

အခြေခံပန်းချီ

တန်းမြင့်ပန်းချီ

သင်ရိုးကုန်

ဆတိုးပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

ကျား

ပေါင်း

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၃

၂၀

၄၃

၂၄

၂၁

၄၅

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၀

၃၂

၅၂

၁၁

၂၀

၅၃

၆၄

၁၁၇

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၁၅

၂၀

၃၅

၆၈

၈၄

၁၅၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၁၆

၁၄

၃၀

၈၄

၉၈

၁၈၂

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၁၇

၂၃

၄၀

၁၀၁

၁၂၁

၂၂၂

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၁၅

၁၇

၃၂

၁၃

၁၂၂

၁၄၅

၂၆၇

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၀

၁၀

၂၀

၁၄

၁၅

၁၃၃

၁၆၉

၃၀၂

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၃၉

၃၆

၇၅

၁၇၂

၂၀၅

၃၇၇

၁၀

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၅၄

၅၄

၁၀၈

၂၂၆

၂၅၉

၄၈၅