မူဝါဒ

အောက်ဖော်ပြပါ မူဝါဒများ ချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က) မြန်မာသမိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်၍ တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်းသော မြန်မာသမိုင်းကို ရေးသားပြုစု ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ နိုင်ရန်၊

(ခ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ အထောက်အထား အချက်အလက်များအား စုဆောင်း ရှာဖွေ ထိန်းသိမ်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်၊

(ဂ) သမိုင်းသုတေသီများနှင့် စာကြည့်တိုက်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် သူများ မွေးထုတ် ပေးရန်၊

(ဃ) စာပေအမွေအနှစ်များအား ပြည့်စုံစွာ စုဆောင်း၊ ထိန်းသိမ်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ပေးရာ ဗဟိုဌာနဖြစ်စေရန်။