ဖွဲ့စည်းပုံ

အရာထမ်း/အမှုထမ်း

ခွင့်ပြု

ခန့်ထား

လစ်လပ်

မှတ်ချက်

အရာထမ်း

၄၁

၃၁

၁၀

 
အမှုထမ်း

၃၇၁

၂၂၅

၁၄၆

 
စုစုပေါင်း

၄၁၂

၂၅၆

၁၅၆