စာဖြန့်လုပ်ငန်း (Circulation Service)

စာဖြန့်လုပ်ငန်း (Circulation Service)

စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများအတွက် လိုအပ်သော အထောက်အထား မှတ်တမ်းတို့ကို ကဒ်ပြား၊ ကက်တလောက် Electronic ကက်တလောက် (e-catalogue) ကို အသုံးပြု၍ အချိန်တို အတွင်း လျှင်မြန်လွယ်ကူ စွာရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

WiFi Free Internet Service ဖြင့်မည်သူမဆို လာရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့ သိရှိလိုသည့် အကြောင်းအရာများကို ကွန်ပျူတာဖြင့် ရှာဖွေအသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ထားပါသည်။

စာကြည့်တိုက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ရှာဖွေကူးယူလိုသည့် အထောက်အထားများကို စာကြည့်တိုက်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်သည့် နှူန်းထားများအတိုင်း မိတ္တူကူးယူခြင်းနှင့် Scanning ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။