တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဌာနအကြီးအကဲများ

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ

ဓာတ်ပုံ

အမည်

ရာထူး

ကာလ

မှတ်ချက်

မှ

ထိ

ဒေါ်နီနီမြင့်   ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၁၉၉၉

၂၀၀၂

This image has an empty alt attribute; its file name is DG-Dr-Toe-Hla-1-1021x1024.jpg

ဒေါက်တာတိုးလှ    

(တာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) 

၂၀၀၂

၂၀၀၅

ဒေါက်တာဘမောင်   

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၀၇

၂၀၁၀

ဒေါက်တာနန္ဒာမွှန်း   

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၀

၂၀၁၇

ဦးအောင်မြင့်  

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၇

ယနေ့အထိ

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ

ဓာတ်ပုံ

အမည်

ရာထူး

ကာလ

မှတ်ချက်

မှ

ထိ

ဦးသိန်းလှိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  

၂၀၀၂

ဒေါက်တာဘမောင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  ၂၀၀၅

၂၀၀၇

 

ဦးမြင့်ကြိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၀၇

၂၀၁၀

 
ဦးစိန်ဝင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်   ၂၀၁၀

ဒေါက်တာမြင့်သိန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၀

၂၀၁၂

 

ဦးအောင်မြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၂

၂၀၁၅

ဦးအောင်ဆန်းဦး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၅

 
ဦးအောင်မြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၅

၂၀၁၇

ဦးဇော်ဇော်ထွန်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၂၀၁၇ 

ယနေ့အထိ