တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ပါမောက္ခချုပ်များ

ကျောင်းအုပ်ကြီး
ဦးမောင်မောင်ခိုင် (၈ – ၄ – ၁၉၉၂ မှ  ၃ – ၆ – ၁၉၉၇) အထိ
ပါမောက္ခချုပ်များ
ဦးမောင်မောင်ခိုင် (၄ -၆- ၁၉၉၇ မှ  ၅ – ၆ – ၁၉၉၈) အထိ
ဦးဇော်သန်း (၆ – ၆ – ၁၉၉၈ မှ  ၃၀ – ၆ – ၁၉၉၉) အထိ
ဦးတင်စိုး (၂၀ – ၇ – ၁၉၉၉ မှ  ၃၀ – ၄ – ၂၀၀၉) အထိ
ဒေါ်နန္ဒာမွှန်း (၁ – ၅ – ၂၀၀၉ မှ  ၂၉ – ၄ – ၂၀၁၀) အထိ
ဒေါ်စန္ဒာခင် (၃၀ – ၄ – ၂၀၁၀ မှ  ၃၀ – ၃ – ၂၀၁၁) အထိ
ဦးကျော်ဦး (၁၉ – ၉ – ၂၀၁၁ မှ ၁၄-၇-၂၀၁၅) အထိ
ဦးအောင်နိုင်မြင့် (၁၅-၇-၂၀၁၅ မှ ယနေ့ထိ)