ပညာသင်နှစ်အလိုက် အချိန်ဇယား

  • ပထမနှစ်ဝက် နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်မှ   မတ်လ (၃၁)ရက်အထိ
  • ကျောင်းပိတ်ရက် ဧပြီလ (၁) လ
  • ဒုတိယနှစ်ဝက် မေလ (၂)ရက်မှ           စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်အထိ
  • ကျောင်းပိတ်ရက် အောက်တိုဘာလ (၁) လ